Kurullar

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu, Marmara Üniversitesi’nin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarından sorumlu olan bir kuruldur ve Üniversite Senatosu tarafından oluşturulur. Kurul, başkan dahil en fazla on sekiz (18) üyeden oluşur. Kurul üyeleri arasında en az bir Rektör Yardımcısı, bir Dekan, bir Enstitü Müdürü, bir Yüksekokul Müdürü, bir Meslek Yüksekokul Müdürü, bir Araştırma Merkezi Müdürü, Üniversite Genel Sekreteri ve Öğrenci Konseyi temsilcisi bulunur. 

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu Başkanı 

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu’nun başkanlığını Marmara Üniversitesi Rektörü, onun bulunmadığı zamanlarda ise Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu üyesi Rektör Yardımcısı yapar. 

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurul Üyelerinin Görev Süresi 

Her iki yılda bir Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu üyelerinin üçte biri Marmara Üniversitesi Senatosu tarafından değiştirilir. Yeni üyeler, madde 5 deki esaslara uygun olarak ve öncekilerden farklı akademik birimlerden seçilir. Bu şekilde zaman içinde Marmara Üniversitesinin tüm akademik birimlerinin bu kurulda temsil edilmesi sağlanır. Herhangi bir nedenle boşalan kurul üyeliği için aynı esaslara göre, yeri boşalan üyenin bağlı olduğu birimden yeni üye seçilir. Bu şekilde seçilen üye, yerine seçildiği üyenin süresini tamamlar. 

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu’nun Görevleri 

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu’nun görevleri şunlardır:

a. Marmara Üniversitesi’nin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, akademik ve idari hizmetlerin değerlendirilmesi, kalitesinin geliştirilmesi ve kalite düzeyinin belirlenip onaylanması için yapılacak tüm çalışmaları yürütmek;

b. Marmara Üniversitesi'nde “ değerlendirme ” çalışmalarını yürütmek, “İç Değerlendirme Raporu”nu hazırlamak veya hazırlatmak;

c. Marmara Üniversitesi’nin “dış değerlendirme” yaptırması durumunda, gerekli hazırlıkların yapılmasını denetlemek, dış değerlendirici kurum, kuruluş veya kurula her türlü desteği vermek,

d. Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu ile yakın ilişkide çalışmak, Komisyonun belirleyeceği usul ve esaslar doğrultusunda çalışmaları yürütmek ve örnek uygulamaları Komisyon ile paylaşmak;

e. Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu kararlarını Marmara Üniversitesi’nin tüm birimlerine duyurmak, uygulamaları takip etmek ve uygulamaların sonuçlarını izlemek;

f. Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu’nun yükseköğretim üst kurullarına hazırlayacağı raporlara destek vermek. 

Üyeler:

Prof.Dr. Erol ÖZVAR Rektör(Kurul Başkanı)

Rektör Yardımcısı(Kurul Bşk. Yrd.)

Murat ARISAL Genel Sekreter

Doç. Dr. M. Volkan TÜRKER Uzaktan Eğitim Merkezi Müdürü

Prof. Dr. Muzaffer DARTAN  Avrupa Araştırmaları Enstitü Müdürü

Prof.Dr. İ. Esen YILDIRIM İktisat Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Mehmet OKTAV Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü

Prof. Dr. Hakan GÜNDÜZ Tıp Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Zekeriya KURŞUN Türkiyat Araştırmaları Ensititü Müdürü

Prof. Dr. Salih PINAR Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü

Prof. Dr. İclal ATTİLA Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü

Doç. Dr. Cemalettin ŞAHİN Üye

Hüseyin ÖZER Öğrenci Konseyi Temsilcisi


Akademik Gelişim Birimi Yönetim Kurulu

Birim Koordinatör Yardımcısı                   Dr.Öğr.Üyesi Dilek BİLĞİÇ ALKAYA
Birim Koordinatör Yardımcısı Arş.Gör.Yunus Emre MAHİR
Birim Yönetim Kurulu Üyesi Prof.Dr.Osman KILIÇ
Birim Yönetim Kurulu Üyesi Prof.Dr.Başak TANINMIŞ YÜCEMEMİŞ
Birim Yönetim Kurulu Üyesi Arş.Gör.Dr.Serap AYAZ SEYHAN


Cumhuriyet Müzesi Sanat Galerisi Kurulu

M.Ü. Cumhuriyet Müzesi Sanat Galerisi Yönetim Kurulu Üyeleri
      Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. İnci Deniz ILGIN Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Nilüfer Ergin DOĞRUER Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. Abdülhamit TÜFEKÇİOĞLU Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Tahsin ÖZCAN İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Şükran ESEN İletişim Fakültesi Radyo, TV. ve Sinema Bölüm Başkanı
Prof.Dr.Handan Müjde AYAN Atatürk Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitim Anabilim Dalı Başkanı
Hasan ŞAHİN (Raportör) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Oytun DOĞAN (Galeri Yöneticisi) Cumhuriyet Müzesi Sanat Galerisi - Memur


Etik Kurul

Etik Kurulunun oluşumu

MADDE 5 – (a) Etik Kurulu, Üniversitenin daha önce disiplin cezası almamış ve hakkında etik ihlali bulunmayan akademik ve idari personeli arasından Rektörlük Makamınca atanılan birisi başkan olmak üzere en az dokuz (9) kişiden oluşur.

(b) Etik Kurulu üyelerinin görev süresi üç (3) yıldır. Süresi biten üye yeniden seçilebilir. Bir takvim yılı içinde, izinsiz ve mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer ve yerine yeni bir üye atanır.

 

Etik Kurulunun görev ve sorumlukları

MADDE 6 – (a) Etik Kurulu;

a) Üniversitenin akademik ve idari birimlerinde, Yönergede belirtilen etik kurallara ilişkin sorunlarda, yeterli ve inandırıcı delillere dayalı değerlendirme yapar ve görüş bildirir.

b) Üniversitede etik yaşam kültürünün yaygınlaşması, geliştirilmesi ve etik duyarlılığın artırılması için eğitim ve benzeri çalışmalar düzenler, etik davranış ilkelerinin, kamu görevlilerine uygulanan temel, hazırlayıcı ve hizmet içi eğitim programlarında yer alması için yetkililerle işbirliği yapar.

c) Üniversite bünyesinde ortaya çıkan etik sorunları değerlendirerek gerektiğinde uzman etik kurullar oluşturulması için Rektörlüğe önerilerde bulunur.

ç) Üniversite bünyesindeki uzman etik kurulların, etik ilke ve uygulamalarının Üniversitenin benimsemiş olduğu temel etik ilkelerle bütünleşmesine yönelik değerlendirme ve önerilerde bulunur.

d) Hakkında değerlendirme yaptığı, karar aldığı ve görüş verdiği tüm etik konularda gizlilik içinde çalışır ve elde edilen tüm bilgi ve belgeleri saklı tutar.

e) Etik Kurul, yürüttüğü faaliyetler için doğrudan Rektörlük Makamına karşı sorumludur.

  

 Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu

Amaç ve Kapsam ;

Marmara Üniversitesi bünyesinde, deney hayvanları ile yapılacak olan bilimsel araştırma, test, sağlık hizmetleri uygulamaları ve eğitim-öğretim gibi temel etkinliklerde kullanılan yöntem ve materyaller ile ilgili minimum etik standartları saptamak, etik ilkeler doğrultusunda görüş bildirmek, araştırma önerilerini incelemek ve deney hayvanı kullanacaklar için sertifika programları düzenlemektir.

Marmara Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (MÜHDEK) Yönergesi,

BAŞKAN:
Prof.Dr. Göksel ŞENER

YÜRÜTÜCÜ SEKRETER:
Prof.Dr. Levent KABASAKAL

ÜYELER:
Prof.Dr. Ayşen YARAT
Prof.Dr. Serap ŞİRVANCI
Prof.Dr. Rezzan GÜLHAN
Doç.Dr. Gürkan SERT
Vet.Hek. Dilek ÖZBEYLİ
Bio. Arif GÜMÜŞ
Cihanşah MURATOĞLU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ HAYVAN DENEYLERİ YEREL ETİK KURULU BAŞVURU KOŞULLARI ve ÖN BİLGİLENDİRME

1.Etik kurula başvuran araştırmacılardan “proje yürütücüsü”nün ve “deney hayvanı ile bizzat çalışacak araştırmacılar”ın deney hayvanı kullanım sertifikası olması zorunludur.

2.Marmara Üniversitesi dışından etik kurula başvuran araştırmacılardan her yıl yönetim kurulunca belirlenen miktarda etik kurul başvuru ücreti alınacaktır.

3.Etik kurul ayda bir kez toplanır. Her ayın ilk perşembesi o ay için son başvuru tarihidir.

4.Başvuru belgelerinin bir adet çıktısının (bir form ve bir taahhütname) elden etik kurul sekreterliğine elden teslim edilmesi ve bir kopyasının da muhdek@marmara.edu.tr adresine gönderilmesi gereklidir.

5.Başvuru sonucu 0216-3360114 numaralı etik kurul sekreterliğinden veya e-posta adresinden (muhdek@marmara.edu.tr) toplantıdan sonraki gün öğrenilebilir. Sonuç ve raporlanma sürecinin takibi, başvuruyu yapan araştırmacının sorumluluğundadır.

6.M.Ü. Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu tarafından görüşülen projeler hiçbir şekilde üçüncü şahıslarla paylaşılmayacak ve etik kurul arşivinde 5 yıl boyunca saklanacaktır.

FORMLAR

İlgili proje formuna mutlaka taahhütname de eklenmelidir.

Marmara Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Taahhütname İntakt Omurgalı Hayvanlar Üzerinde Yapılacak Çalışmalar İçin Başvuru Formu Form-1 Hayvan Hücre, Doku veya Organları Kullanılarak Yapılacak Çalışmalar için Başvuru Formu Form-2 İntakt Omurgalı Hayvanlar Üzerinde Yapılacak Çalışmalar İçin Başvuru Formu Form-3

İletişim:

Sekreterya: Mutlu ERDEM
0216- 421 22 22 -1877
muhdek@marmara.edu.tr

Deney Hayvanı Kullanım Sertifikası İçin Müracaat:

Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi:   0(216)349 4732 
http://musem.marmara.edu.tr/

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu

ÜYELER:

Prof. Dr. M. Gülden POLAT Başkan Dekan
Yrd. Doç. Dr. Semanur Kumral ÖZÇELİK Sekreter Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Burcu ÇALIK Sekreter Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Mehveş TARIM Üye Öğretim Üyesi
Prof. Dr. A. Nefise BAHÇECİK Üye Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Ayşen GARGILI Üye Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Zübeyir SARI Üye Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Ş. Burak BEKAROĞLU Üye Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Hasibe KADIOĞLU Üye Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Meltem DEMİRGÖZ BAL Üye Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Saime EROL Üye Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Mehmet Emin ALŞAHİN Üye Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Ayşe KARAKOÇ Üye Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Murat Dinçer ÇEKİN Üye Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Aysel YILDIZ Üye Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Şule AKTAÇ Üye Öğretim Üyesi

 

Son soruşturma kurulu

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53-c-(2)-d fıkrası uyarınca son soruşturmanın açılıp açılmamasına karar vermek üzere oluşturulan kurul üyeliğine;

Asil üye olarak;               Prof.Dr.Ömer AKGİRAY,    Prof.Dr.Serap HELVACI   ve   Prof.Dr.Sebahat DENİZ
Yedek üye olarak; Prof.Dr. Hasan ERDAL   ve    Prof.Dr. Salih PINAR

 seçilmiştir.

 

Sosyal Bilimler Etik Kurulu

ÜYELER:

Prof.Dr.İsmail TAŞPINAR 

-              M.Ü.Sosyal Bil.Enstitüsü Müdürü

Prof.Dr.Bihterin DİNÇKOL

-              M.Ü.Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof.Dr.İnci Deniz ILGIN

-              M.Ü.Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı

Prof.Dr.Fatma A YANOGLU ŞİŞMAN

-              M.Ü. İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof.Dr.Kemalettin KÖROGLU

-              M.Ü.Fen Edebiyat Fak.Öğretim Üyesi

Prof.Dr.A.Mete ÇİLİNGİRTÜRK

-              M.Ü.İktisat Fak.Öğretim Üyesi

Prof.Dr.Nurhan Zeynep TOSUN

-              M.Ü.İletişim Fak.Öğretim Üyesi

Prof.Dr.Kemal YILDIZ

-               M.Ü.İlahiyat Fak.Öğretim Üyesi

Prof.Dr.Halil EKŞİ

-              M.Ü.Atatürk Eğitim Fak. Öğretim Üyesi

 

Strateji Geliştirme Kurulu

ÖĞRETİM ÜYESİ

BİRİM ADI

GÖREVİ

Prof.Dr. Erol ÖZVAR

REKTÖR

BAŞKAN

Prof.Dr. Mustafa KURT

REKTÖR YARDIMCISI

KURUL ÜYESİ

Prof.Dr. Mustafa ÇELEN

REKTÖR YARDIMCISI

KURUL ÜYESİ

Prof. Dr. Ömer AKGİRAY

REKTÖR YARDIMCISI

KURUL ÜYESİ

Murat ARISAL

GENEL SEKRETER

KURUL ÜYESİ

Prof.Dr.Refika BAKOĞLU

İŞLETME FAKÜLTESİ

KOORDİNATÖR

Dr. Cem ÇETİN

İÇ DENETİM BİRİMİ

KURUL ÜYESİ

Melike Sinem UÇUM

İÇ DENETİM BİRİMİ

KURUL ÜYESİ

Prof.Dr. Güniz KÜÇÜKGÜZEL

ECZACILIK FAKÜLTESİ

KURUL ÜYESİ

Prof.Dr. İnci Deniz ILGIN

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

KURUL ÜYESİ

Prof.Dr. Erkan KAPTANOĞLU

NÖROLOJİK BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

KURUL ÜYESİ

Prof.Dr. Ahmet TABAKOĞLU

ORTADOĞU VE İSLAM ÜLK. ARAŞ. ENST.

KURUL ÜYESİ

Prof.Dr. Gülşen Seyhan ALIŞIK

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ

KURUL ÜYESİ

Prof.Dr. Mehmet OKTAV

UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

KURUL ÜYESİ

Prof.Dr. Leyla COŞAN

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

KURUL ÜYESİ

Prof.Dr. H.Birol ÇOTUK

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

KURUL ÜYESİ

Prof.Dr. Nilhan KAYAMAN APOHAN

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

KURUL ÜYESİ

Prof.Dr. Nilüfer ERGİN DOĞRUER

GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ

KURUL ÜYESİ

Prof.Dr. Sibel ÖZEL

HUKUK FAKÜLTESİ

KURUL ÜYESİ

Prof.Dr. Ebru TOKSOY ÖNER

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

KURUL ÜYESİ

Prof.Dr. Zehra Semra CAN

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

KURUL ÜYESİ

Prof.Dr. Bülent EKİCİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

KURUL ÜYESİ

Prof.Dr. Ayşen GARGILI

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

KURUL ÜYESİ

Prof.Dr. Cem Sefa SÜTCÜ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

KURUL ÜYESİ

Prof.Dr. Erhan AKYAZI

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

KURUL ÜYESİ

Doç.Dr. Fulya ERLÜLE

ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU

KURUL ÜYESİ

Doç.Dr. Özgür ÇATIKKAŞ

BANKACILIK VE SİGOR. YÜKSEKOKULU

KURUL ÜYESİ

Doç.Dr. Yusuf YILMAZ

GASTROENTEROLOJİ ENSTİTÜSÜ

KURUL ÜYESİ

Doç.Dr. Meral YÜKSEL

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YO.

KURUL ÜYESİ

Doç.Dr. Yaşar KABATAŞ

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YO.

KURUL ÜYESİ

Doç.Dr. Vedat TOPUZ

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YO.

KURUL ÜYESİ

Doç.Dr. Orhan AKINOĞLU

ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ

KURUL ÜYESİ

Doç.Dr. S. İmre ERSOY

AVRUPA ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ

KURUL ÜYESİ

Doç.Dr. İbrahim EDİN

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

KURUL ÜYESİ

Doç.Dr. Burçin AKOĞLU VANLIOĞLU

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KURUL ÜYESİ

Doç.Dr. Ali DELİCE

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

KURUL ÜYESİ

Doç.Dr. Hayriye KORKMAZ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

KURUL ÜYESİ

Doç.Dr. Devrim DUMLUDAĞ

İKTİSAT FAKÜLTESİ

KURUL ÜYESİ

Doç.Dr. Esen YILDIRIM

İKTİSAT FAKÜLTESİ

KURUL ÜYESİ

Doç.Dr. Ayla Zehra ÖNCER

İŞLETME FAKÜLTESİ

KURUL ÜYESİ

Doç.Dr. Müge Leyla YILDIZ

İŞLETME FAKÜLTESİ

KURUL ÜYESİ

Doç.Dr. Mustafa AY

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

KURUL ÜYESİ

Doç.Dr. A.Tevfik YOLDEMİR

TIP FAKÜLTESİ

KURUL ÜYESİ

Doç.Dr. Metin YÜKSEK

TEKNOPARK

KURUL ÜYESİ

Yrd.Doç.Dr. Hikmet YAMAN

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

KURUL ÜYESİ

Yrd.Doç.Dr. M.Volkan TÜRKER

İŞLETME FAKÜLTESİ

KURUL ÜYESİ

Yrd.Doç.Dr. Pınar MEGA TİBER

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

KURUL ÜYESİ

Yrd.Doç.Dr. Leyla ULUSMAN

TAKI TEKNOLOJİSİ VE TASARIMI YO.

KURUL ÜYESİ

Öğr.Gör.Dr. Zeynep BEŞPINAR

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

KURUL ÜYESİ

Öğr.Gör.Dr. İhsan YİĞİT

İŞLETME FAKÜLTESİ

KURUL ÜYESİ

Araş.Gör.Dr. Ufuk ALKAN

BANKACILIK VE SİGORTACILIK ENSTİTÜSÜ

KURUL ÜYESİ

Araş.Gör. Banu ÇALIŞ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

KURUL ÜYESİ

Araş.Gör. Ebru BULUT

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

KURUL ÜYESİ

Gönül AKIL

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANI

KURUL ÜYESİ

İhsan MERİÇER

STRATEJİK PLANLAMA ŞUBE YETKİLİSİ

KURUL ÜYESİ

 

 STRETEJİK PLAN İZLEME VE DEĞERLENDİRME KURULU(İDK)

  Rektör Yardımcısı Kurul Başkanı
Murat ARISAL Genel Sekreter Kurul Üyesi
Dr. Cem ÇETİN İç Denetim Birim Başkanı Kurul Üyesi
Gönül AKIL Strateji Gel. Daire Başkanı Kurul Üyesi
Murat ÖZTÜRK Bütçe ve Perfor.Şube Müdürü Kurul Üyesi
İhsan MERİÇER Stratejik Plan. Şube Yetkilisi Kurul Üyesi

 

ETİK MEVZUAT ÇALIŞMA KOMİSYONU

 
  Rektör Yardımcısı BAŞKAN
Prof. Dr. Nuran CÖMERT İşletme Fakültesi ÜYE
Dr. Cem ÇETİN İç Denetim Birimi ÜYE
Gönül AKIL Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ÜYE
Prof. Dr. Şahamet BÜLBÜL Sosyal Bilimler Enstitüsü ÜYE
Prof. Dr. Göksel ŞENER Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu ÜYE
Prof. Dr. Turan YILDIRIM Hukuk Fakültesi ÜYE
Doç. Dr. Hamide Özden ÖZKAYA FERENDECİ Hukuk Fakültesi ÜYE
Doç. Dr. Saim OCAK Hukuk Fakültesi ÜYE
Öğr. Gör. Yahya Kemal BALLI Hukuk Müşaviri ÜYE
Arş. Gör. Dr. Hüseyin Melih ÇAKIR Hukuk Fakültesi ÜYE
Arş. Gör.Duygu AKTAŞ Hukuk Fakültesi ÜYE
Arş. Gör.Muhammed GÖÇGÜN Hukuk Fakültesi ÜYE
Arş. Gör.Işıl YELKENCİ Hukuk Fakültesi ÜYE
Arş. Gör.Recep AŞİT Hukuk Fakültesi ÜYE
Harika KOLTAŞ Hukuk Fakültesi ÜYE
İhsan MERİÇER Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ÜYE

 

Marmara Üniversitesi İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu

  Rektör Yardımcısı Kurul Başkanı
Murat ARISAL Genel Sekreter Member
Dr. Cem ÇETİN İç Denetim Birim Başkanı Member
Ziya ALP İç Denetçi Kurul Üyesi
Prof. Dr. Nuran CÖMERT İşletme Fakültesi Dekanı Kurul Üyesi
Prof. Dr. Şahamet BÜLBÜL Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü Kurul Üyesi
Prof. Dr. Erişah ARICAN Bank. ve Sigortacılık Enst. Müdürü Kurul Üyesi
Doç. Dr. Meral YÜKSEL Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Kurul Üyesi
Prof. Dr. Özgür ÇATIKKAŞ Bank. ve Sigorta Yüksekokul Müdürü Kurul Üyesi
Gönül AKIL Strateji Geliştirme Daire Başkanı Kurul Üyesi
Öğr. Gör. Yahya Kemal BALLI Hukuk Müşaviri Kurul Üyesi
Tehmine YAZAR SGDB Mali Kontrol Şube Müdürü Kurul Üyesi
İhsan MERİÇER SGDB Str. Plan. Şube Müd. Yetkilisi Kurul Üyesi


Yayın Etik Kurulu

Prof. Dr. Ömer AKGİRAY Rektör Yardımcısı
Prof.Dr.Sebahat DENİZ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı 
Prof.Dr.Ümit Süleyman ŞEHİRLİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü
Prof.Dr.Bülent EKİCİ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü 
Prof.Dr.İsmail TAŞPINAR Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü 
Prof.Dr.Feyza ARICIOĞLU Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Prof.Dr.Okan YEŞİLOT Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürü 
Prof.Dr.Seyfi KENAN Atatürk Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi 
Prof.Dr.Selami KURAN Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi


Yaz Okulu Koordinasyon Kurulu

İletişim:

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 

Bilg.İşl. İbrahim Ethem ARABACI:
0 216 414 05 45/1192

Bu sayfa Marmara Üniversitesi tarafından en son 16.04.2019 13:42:03 tarihinde güncellenmiştir.

Kısayol tuşları hakkında bilgi Tüm Haberler Tüm Etkinlikler
Tüm Duyurular