AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu, Marmara Üniversitesi’nin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarından sorumlu olan bir kuruldur ve Üniversite Senatosu tarafından oluşturulur. Kurul, başkan dahil en fazla on sekiz (18) üyeden oluşur. Kurul üyeleri arasında en az bir Rektör Yardımcısı, bir Dekan, bir Enstitü Müdürü, bir Yüksekokul Müdürü, bir Meslek Yüksekokul Müdürü, bir Araştırma Merkezi Müdürü, Üniversite Genel Sekreteri ve Öğrenci Konseyi temsilcisi bulunur. 

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu Başkanı 

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu’nun başkanlığını Marmara Üniversitesi Rektörü, onun bulunmadığı zamanlarda ise Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu üyesi Rektör Yardımcısı yapar. 

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurul Üyelerinin Görev Süresi 

Her iki yılda bir Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu üyelerinin üçte biri Marmara Üniversitesi Senatosu tarafından değiştirilir. Yeni üyeler, madde 5 deki esaslara uygun olarak ve öncekilerden farklı akademik birimlerden seçilir. Bu şekilde zaman içinde Marmara Üniversitesinin tüm akademik birimlerinin bu kurulda temsil edilmesi sağlanır. Herhangi bir nedenle boşalan kurul üyeliği için aynı esaslara göre, yeri boşalan üyenin bağlı olduğu birimden yeni üye seçilir. Bu şekilde seçilen üye, yerine seçildiği üyenin süresini tamamlar. 

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu’nun Görevleri 

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu’nun görevleri şunlardır:

a. Marmara Üniversitesi’nin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, akademik ve idari hizmetlerin değerlendirilmesi, kalitesinin geliştirilmesi ve kalite düzeyinin belirlenip onaylanması için yapılacak tüm çalışmaları yürütmek;

b. Marmara Üniversitesi'nde “ değerlendirme ” çalışmalarını yürütmek, “İç Değerlendirme Raporu”nu hazırlamak veya hazırlatmak;

c. Marmara Üniversitesi’nin “dış değerlendirme” yaptırması durumunda, gerekli hazırlıkların yapılmasını denetlemek, dış değerlendirici kurum, kuruluş veya kurula her türlü desteği vermek,

d. Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu ile yakın ilişkide çalışmak, Komisyonun belirleyeceği usul ve esaslar doğrultusunda çalışmaları yürütmek ve örnek uygulamaları Komisyon ile paylaşmak;

e. Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu kararlarını Marmara Üniversitesi’nin tüm birimlerine duyurmak, uygulamaları takip etmek ve uygulamaların sonuçlarını izlemek;

f. Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu’nun yükseköğretim üst kurullarına hazırlayacağı raporlara destek vermek. 

Üyeler:

Prof.Dr. Erol ÖZVAR    Rektör(Kurul Başkanı)
  Rektör Yardımcısı (Kurul Bşk. Yrd.)
Murat ARISAL   Genel Sekreter
Doç. Dr. M. Volkan TÜRKER İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Muzaffer DARTAN Avrupa Araştırmaları Enstitü Müdürü
Prof.Dr. İ. Esen YILDIRIM İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Mehmet OKTAV  Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü
Prof. Dr. Hakan GÜNDÜZ  Tıp Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Salih PINAR Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. İclal ATTİLA Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü
Doç. Dr. Cemalettin ŞAHİN   Üye
Hüseyin ÖZER Öğrenci Konseyi Temsilcisi

 

AKADEMİK GELİŞİM BİRİMİ YÖNETİM KURULU

Üyeler:

Birim Koordinatör Yardımcısı                   Dr.Öğr.Üyesi Dilek BİLĞİÇ ALKAYA
Birim Koordinatör Yardımcısı Arş.Gör.Yunus Emre MAHİR
Birim Yönetim Kurulu Üyesi Prof.Dr.Osman KILIÇ
Birim Yönetim Kurulu Üyesi Prof.Dr.Başak TANINMIŞ YÜCEMEMİŞ
Birim Yönetim Kurulu Üyesi Arş.Gör.Dr.Serap AYAZ SEYHAN

 

CUMHURİYET MÜZESİ SANAT GALERİSİ KURULU

M.Ü. Cumhuriyet Müzesi Sanat Galerisi Yönetim Kurulu Üyeleri
      Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. İnci Deniz ILGIN Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Nilüfer Ergin DOĞRUER Güzel Sanatlar Enstitüsü Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Abdülhamit TÜFEKÇİOĞLU Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Tahsin ÖZCAN İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Şükran ESEN İletişim Fakültesi Radyo, TV. ve Sinema Bölüm Başkanı
Prof.Dr.Handan Müjde AYAN Atatürk Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitim Anabilim Dalı Başkanı
Hasan ŞAHİN (Raportör) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Oytun DOĞAN (Galeri Yöneticisi) Cumhuriyet Müzesi Sanat Galerisi - Memur

 

ETİK KURULU

Etik Kurulunun oluşumu

MADDE 5 – (a) Etik Kurulu, Üniversitenin daha önce disiplin cezası almamış ve hakkında etik ihlali bulunmayan akademik ve idari personeli arasından Rektörlük Makamınca atanılan birisi başkan olmak üzere en az dokuz (9) kişiden oluşur.

(b) Etik Kurulu üyelerinin görev süresi üç (3) yıldır. Süresi biten üye yeniden seçilebilir. Bir takvim yılı içinde, izinsiz ve mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer ve yerine yeni bir üye atanır.


Etik Kurulunun görev ve sorumlukları

MADDE 6 – (a) Etik Kurulu;

a) Üniversitenin akademik ve idari birimlerinde, Yönergede belirtilen etik kurallara ilişkin sorunlarda, yeterli ve inandırıcı delillere dayalı değerlendirme yapar ve görüş bildirir.

b) Üniversitede etik yaşam kültürünün yaygınlaşması, geliştirilmesi ve etik duyarlılığın artırılması için eğitim ve benzeri çalışmalar düzenler, etik davranış ilkelerinin, kamu görevlilerine uygulanan temel, hazırlayıcı ve hizmet içi eğitim programlarında yer alması için yetkililerle işbirliği yapar.

c) Üniversite bünyesinde ortaya çıkan etik sorunları değerlendirerek gerektiğinde uzman etik kurullar oluşturulması için Rektörlüğe önerilerde bulunur.

ç) Üniversite bünyesindeki uzman etik kurulların, etik ilke ve uygulamalarının Üniversitenin benimsemiş olduğu temel etik ilkelerle bütünleşmesine yönelik değerlendirme ve önerilerde bulunur.

d) Hakkında değerlendirme yaptığı, karar aldığı ve görüş verdiği tüm etik konularda gizlilik içinde çalışır ve elde edilen tüm bilgi ve belgeleri saklı tutar.

e) Etik Kurul, yürüttüğü faaliyetler için doğrudan Rektörlük Makamına karşı sorumludur.


Amaç ve Kapsam ;
 Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu

Marmara Üniversitesi bünyesinde, deney hayvanları ile yapılacak olan bilimsel araştırma, test, sağlık hizmetleri uygulamaları ve eğitim-öğretim gibi temel etkinliklerde kullanılan yöntem ve materyaller ile ilgili minimum etik standartları saptamak, etik ilkeler doğrultusunda görüş bildirmek, araştırma önerilerini incelemek ve deney hayvanı kullanacaklar için sertifika programları düzenlemektir.

Marmara Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (MÜHDEK) Yönergesi,

BAŞKAN:
Prof.Dr. Göksel ŞENER

YÜRÜTÜCÜ SEKRETER:
Prof.Dr. Levent KABASAKAL

ÜYELER:
Prof.Dr. Ayşen YARAT
Prof.Dr. Serap ŞİRVANCI
Prof.Dr. Rezzan GÜLHAN
Doç.Dr. Gürkan SERT
Vet.Hek. Dilek ÖZBEYLİ
Bio. Arif GÜMÜŞ
Cihanşah MURATOĞLU

Marmara Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Başvuru Koşulları ve Ön Bilgilendirme

1.Etik kurula başvuran araştırmacılardan “proje yürütücüsü”nün ve “deney hayvanı ile bizzat çalışacak araştırmacılar”ın deney hayvanı kullanım sertifikası olması zorunludur.

2.Marmara Üniversitesi dışından etik kurula başvuran araştırmacılardan her yıl yönetim kurulunca belirlenen miktarda etik kurul başvuru ücreti alınacaktır.

3.Etik kurul ayda bir kez toplanır. Her ayın ilk perşembesi o ay için son başvuru tarihidir.

4.Başvuru belgelerinin bir adet çıktısının (bir form ve bir taahhütname) elden etik kurul sekreterliğine elden teslim edilmesi ve bir kopyasının da muhdek@marmara.edu.tr adresine gönderilmesi gereklidir.

5.Başvuru sonucu 0216-3360114 numaralı etik kurul sekreterliğinden veya e-posta adresinden (muhdek@marmara.edu.tr) toplantıdan sonraki gün öğrenilebilir. Sonuç ve raporlanma sürecinin takibi, başvuruyu yapan araştırmacının sorumluluğundadır.

6.M.Ü. Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu tarafından görüşülen projeler hiçbir şekilde üçüncü şahıslarla paylaşılmayacak ve etik kurul arşivinde 5 yıl boyunca saklanacaktır.


Formlar

İlgili proje formuna mutlaka taahhütname de eklenmelidir.

Marmara Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Taahhütname İntakt Omurgalı Hayvanlar Üzerinde Yapılacak Çalışmalar İçin Başvuru Formu Form-1 Hayvan Hücre, Doku veya Organları Kullanılarak Yapılacak Çalışmalar için Başvuru Formu Form-2 İntakt Omurgalı Hayvanlar Üzerinde Yapılacak Çalışmalar İçin Başvuru Formu Form-3

İletişim:

Sekreterya: Mutlu ERDEM
0216- 421 22 22 -1877
muhdek@marmara.edu.tr

Deney Hayvanı Kullanım Sertifikası İçin Müracaat:

Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi:   0(216)349 4732 
http://musem.marmara.edu.tr/

 

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİK KURULU

Üyeler:

Prof. Dr. Seyfi KENAN Üye Atatürk Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Mustafa Sinan KAÇALİN Üye Atatürk Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Dilek ERBAŞ Üye Atatürk Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Mustafa USLU Üye Atatürk Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Halil EKŞİ Üye Atatürk Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Hülya KAYALI Üye Atatürk Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Salih PINAR Üye Spor Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. Feruzan GÜNDOĞAR Üye Atatürk Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Musa ÜCE Üye Atatürk Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Ahmet ŞİRİN Yedek Atatürk Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Mesut ŞEN Yedek Atatürk Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Feral BEKİROĞLU Yedek Atatürk Eğitim Fakültesi

 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GİRİŞİMSEL OLMAYAN ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU

Üyeler:

Prof. Dr. M. Gülden POLAT Başkan Dekan
Yrd. Doç. Dr. Semanur Kumral ÖZÇELİK Sekreter Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Burcu ÇALIK Sekreter Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Mehveş TARIM Üye Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Ayşen GARGILI Üye Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Zübeyir SARI Üye Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Ş. Burak BEKAROĞLU Üye Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Hasibe KADIOĞLU Üye Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Meltem DEMİRGÖZ BAL Üye Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Saime EROL Üye Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Mehmet Emin ALŞAHİN Üye Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Ayşe KARAKOÇ Üye Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Murat Dinçer ÇEKİN Üye Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Aysel YILDIZ Üye Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Şule AKTAÇ Üye Öğretim Üyesi

 

SON SORUŞTURMA KURULU

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53-c-(2)-d fıkrası uyarınca son soruşturmanın açılıp açılmamasına karar vermek üzere oluşturulan kurul üyeliğine;

Asil üye olarak;               Prof.Dr.Ömer AKGİRAY,    Prof.Dr.Serap HELVACI   ve   Prof.Dr.Sebahat DENİZ
Yedek üye olarak; Prof.Dr. Hasan ERDAL   ve    Prof.Dr. Salih PINAR

 seçilmiştir.

 

SOSYAL BİLİMLER ETİK KURULU

Üyeler:

Prof. Dr. İsmail TAŞPINAR 

Sosyal Bil.Enstitüsü Müdürü

Prof. Dr. Bihterin DİNÇKOL

Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. İnci Deniz ILGIN

Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Fatma AYANOGLU ŞİŞMAN

İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Kemalettin KÖROGLU

Fen Edebiyat Fak.Öğretim Üyesi

Prof. Dr. A. Mete ÇİLİNGİRTÜRK

İktisat Fak.Öğretim Üyesi

Prof.Dr.Nurhan Zeynep TOSUN

İletişim Fak.Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Kemal YILDIZ

İlahiyat Fak.Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Halil EKŞİ

Atatürk Eğitim Fak. Öğretim Üyesi

 

SOSYAL TESİSLER İŞLETMESİ YÖNETİM KURULU

Üyeler:

Prof.Dr.Mustafa ÇELEN Rektör Yardımcısı Başkan
Prof.Dr.Sebahat DENİZ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Üye
Doç.Dr.Server DEMİRCİ Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Müdürü Üye
Daniyal ÇAKIRAL Genel Sekreter Yardımcısı Üye
Fatih DEDEBAŞ Sosyal Tesisler İşletme Müdürü Üye

 

SOSYAL TESİSLER İŞLETMESİ DENETİM KURULU

Üyeler:

Dr. Murat ARISAL Genel Sekreter Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Özkan ZÜLFÜOĞLU İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Üye
Dr. Öğr. Üyesi Müzeyyen Özlem ÇETİN Adalet Meslek Yüksekokulu Ögretim Üyesi Üye

 

STRATEJİ GELİŞTİRME KURULU

Üyeler:

ÖĞRETİM ÜYESİ

BİRİM ADI

GÖREVİ

Prof. Dr. Erol ÖZVAR

REKTÖR

BAŞKAN

Prof. Dr. Mustafa KURT

REKTÖR YARDIMCISI

KURUL ÜYESİ

Prof. Dr. Mustafa ÇELEN

REKTÖR YARDIMCISI

KURUL ÜYESİ

Prof. Dr. Ömer AKGİRAY

REKTÖR YARDIMCISI

KURUL ÜYESİ

Dr. Murat ARISAL

GENEL SEKRETER

KURUL ÜYESİ

Dr. Cem ÇETİN

İÇ DENETİM BİRİM BAŞKANI

KURUL ÜYESİ

Prof. Dr. Refika BAKOĞLU

İŞLETME FAKÜLTESİ

KOORDİNATÖR

Prof. Dr. Güniz KÜÇÜKGÜZEL

ECZACILIK FAKÜLTESİ

KURUL ÜYESİ

Prof. Emre İKİZLER

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

KURUL ÜYESİ

Prof .Dr. Salih PINAR

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

KURUL ÜYESİ

Prof. Dr. Sebahat DENİZ

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

KURUL ÜYESİ

Prof. Dr. Serap HELVACI

HUKUK FAKÜLTESİ

KURUL ÜYESİ

Prof. Dr. M. Gülden POLAT

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

KURUL ÜYESİ

Prof. Dr. Mustafa KURT (V.)

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

KURUL ÜYESİ

Prof. Dr. Ahmet Şükrü ÖZDEMİR

ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ

KURUL ÜYESİ

Prof. Dr. Yasemin ÖZKAN

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KURUL ÜYESİ

Prof. Dr. İ. Esen YILDIRIM

İKTİSAT FAKÜLTESİ

KURUL ÜYESİ

Prof. Dr. Nuran CÖMERT

İŞLETME FAKÜLTESİ

KURUL ÜYESİ

Prof. Dr. Hasan ERDAL

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

KURUL ÜYESİ

Prof. Dr. Hakan GÜNDÜZ

TIP FAKÜLTESİ

KURUL ÜYESİ

Prof. Dr. Ali KÖSE

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

KURUL ÜYESİ

Prof. Dr. Nail YILMAZ

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

KURUL ÜYESİ

Prof. Dr. Adnan DAĞÇINAR

NÖROLOJİK BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

KURUL ÜYESİ

Prof. Dr. Ahmet TABAKOĞLU

ORTADOĞU VE İSLAM ÜLK. ARAŞ. ENST.

KURUL ÜYESİ

Prof. Dr. Okan YEŞİLOT

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ

KURUL ÜYESİ

Prof. Dr. Yusuf YILMAZ

GASTROENTEROLOJİ ENSTİTÜSÜ

KURUL ÜYESİ

Prof. Dr. Muzaffer DARTAN

AVRUPA ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ

KURUL ÜYESİ

Prof. Dr. Seyfi KENAN

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

KURUL ÜYESİ

Prof. Dr. Bülent EKİCİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

KURUL ÜYESİ

Prof. Dr. Feyza ARICIOĞLU

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

KURUL ÜYESİ

Prof. Dr. Erişah ARICAN

BANKACILIK VE SİGORTACILIK ENSTİTÜSÜ

KURUL ÜYESİ

Prof. Dr. Oktay ÇOLAK

GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ

KURUL ÜYESİ

Prof. Dr. İsmail TAŞPINAR

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

KURUL ÜYESİ

Prof. Dr. Mehmet OKTAV

UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

KURUL ÜYESİ

Prof. Dr. Harun DUMAN

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

KURUL ÜYESİ

Doç. Dr. Server DEMİRCİ

BANKACILIK VE SİGOR. YÜKSEKOKULU

KURUL ÜYESİ

Prof. Dr. Ahmet FEVZİ BABA (V.)

TAKI TEKNOLOJİSİ VE TASARIMI YO.

KURUL ÜYESİ

Doç. Dr. Fulya ERLÜLE

ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU

KURUL ÜYESİ

Prof. Ümit Süleyman ŞEHİRLİ (V.)

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YO.

KURUL ÜYESİ

Prof. Dr. İclal ATTİLA

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YO.

KURUL ÜYESİ

Prof. Dr. Adnan KAKİLLİ

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YO.

KURUL ÜYESİ

Doç. Dr. Oğuzhan GÜNDÜZ

BAPKO

KURUL ÜYESİ

Dr. Öğr. Gör. Nazmi EKREN                          AKADEMİK GELİŞİM BİRİM KOORD.                                    KURUL ÜYESİ

Atıl DEMİRDAĞ (V.)

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANI

KURUL ÜYESİ

Dr. Önder BAYIR

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANI

KURUL ÜYESİ

Dr. Öğr. Üyesi Güssün GÜNEŞ

KÜTÜPHANE VE DÖK. DAİRE BAŞKANI

KURUL ÜYESİ

Özlem GÜNGÖR

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANI

KURUL ÜYESİ

Tuba BİTEN

PERSONEL DAİRE BAŞKANI

KURUL ÜYESİ

Hasan ŞAHİN

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BŞK.

KURUL ÜYESİ

Vedat YURT

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANI

KURUL ÜYESİ

Nedim SERT

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANI

KURUL ÜYESİ

Yeşim BİLGİÇ

STRATEJİK PLANLAMA ŞUBE YETKİLİSİ

KURUL ÜYESİ

 

 STRETEJİK PLAN İZLEME VE DEĞERLENDİRME KURULU (İDK) 

Üyeler:

 Prof. Dr. Mustafa ÇELEN              Rektör Yardımcısı                                  Kurul Başkanı
Murat ARISAL Genel Sekreter Kurul Üyesi
Dr. Cem ÇETİN İç Denetim Birim Başkanı Kurul Üyesi
Atıl DEMİRDAĞ Strateji Gel. Daire Başkan V. Kurul Üyesi
Murat ÖZTÜRK Bütçe ve Perfor.Şube Müdürü Kurul Üyesi
Yeşim BİLGİÇ Stratejik Plan. Şube Yetkilisi Kurul Üyesi

 

ETİK MEVZUAT ÇALIŞMA KOMİSYONU

Üyeler:

  BİRİMİ                                                                         GÖREVİ
PROF.DR. MUSTAFA KURT REKTÖR YARDIMCISI BAŞKAN
PROF. DR. NURAN CÖMERT

İŞLETME FAKÜLTESİ

ÜYE
DR.CEM ÇETİN

İÇ DENETİM BİRİMİ

ÜYE
PROF.DR. SERAP HELVACI HUKUK FAKÜLTESİ ÜYE
PROF.DR. İSMAİL TAŞPINAR SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÜYE
PROF.DR. GÖKSEL ŞENER HAYVAN DENEYLERİ YEREL ETİK KURULU ÜYE
DOÇ. DR.SAİM OCAK HUKUK FAKÜLTESİ ÜYE

ATIL DEMİRDAĞ

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

ÜYE
YAHYA KEMAL BALLI HUKUK MÜŞAVİRİ ÜYE
YEŞİM BİLGİÇ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÜYE
DR. ÖĞR. ÜYESİ HÜSEYİN MELİH ÇAKIR         HUKUK FAKÜLTESİ ÜYE
DR. ÖĞR. ÜYESİ ZAFER İÇER HUKUK FAKÜLTESİ ÜYE
ARŞ. GÖR. DR. SANİYE SENA GÜLER HUKUK FAKÜLTESİ ÜYE
ARŞ. GÖR. IŞIL YELKENCİ  HUKUK FAKÜLTESİ ÜYE
ARŞ. GÖR. NECDET UMUT ORCAN HUKUK FAKÜLTESİ ÜYE
ARŞ. GÖR. HARİKA KOLTAŞ  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÜYE
     

 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KURULU

Üyeler:

 Prof. Dr. Mustafa ÇELEN Rektör Yardımcısı Kurul Başkanı
Dr. Murat ARISAL Genel Sekreter Member
Dr. Cem ÇETİN İç Denetim Birim Başkanı Member
Ziya ALP İç Denetçi Kurul Üyesi
Prof. Dr. Nuran CÖMERT İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Kurul Üyesi
Prof. Dr. İsmail TAŞPINAR Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü Kurul Üyesi
Prof. Dr. Erişah ARICAN Bank. ve Sigortacılık Enst. Müdürü Kurul Üyesi
Prof. Dr. Ümit Süleyman ŞEHİRLİ Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Kurul Üyesi
Doç. Dr. Server DEMİRCİ Bank. ve Sigorta Yüksekokul Müdürü Kurul Üyesi
Atıl DEMİRDAĞ Strateji Geliştirme Daire Başkanı Kurul Üyesi
Öğr. Gör. Yahya Kemal BALLI Hukuk Müşaviri Kurul Üyesi
Tehmine YAZAR SGDB Mali Kontrol Şube Müdürü Kurul Üyesi
Yeşim BİLGİÇ SGDB Str. Plan. Şube Müd. Yetkilisi Kurul Üyesi

 

RİSK DEĞERLENDİRME STANDARTLARI ÇALIŞMA GRUBU

Üyeler: 

ADI-SOYADI  BİRİMİ  GÖREVİ
Prof. Dr. Mustafa ÇELEN                      REKTÖR YARDIMCISI REKTÖR YARDIMCISI
Prof. Dr. Nuran CÖMERT İŞLETME FAKÜLTESİ GRUP BAŞKANI 
Dr. Cem ÇETİN İÇ DENETİM BİRİMİ GRUP ÜYESİ
Göksel İSMAİLOĞLU İÇ DENETİM BİRİMİ GRUP ÜYESİ
Atıl DEMİRDAĞ SGDB GRUP ÜYESİ
Prof. Dr. Ümit Süleyman ŞEHİRLİ SAĞLIK HİZMETLERİ  MESLEK YO. GRUP ÜYESİ
Doç. Dr. Server DEMİRCİ BANKACILIK VE SİGORTACILIK YO. GRUP ÜYESİ
Güliz BÜLBÜL İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ BİRİMİ GRUP ÜYESİ
Tehmine YAZAR SGDB GRUP ÜYESİ
Yeşim BİLGİÇ SGDB GRUP ÜYESİ
Prof. Dr. Fatma KARACA MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİRİM RİSK KOORDİNATÖRÜ
Dr. Öğr. Üyesi Deniz TUFAN AKGÜL MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ALT BİRİM RİSK KOORDİNATÖRÜ
Mehmet SAYSEL MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ALT BİRİM RİSK KOORDİNATÖRÜ
Prof. Dr. Cem Sefa SÜTCÜ İLETİŞİM FAKÜLTESİ BİRİM RİSK KOORDİNATÖRÜ
Prof. Dr. Ayten ÇETİN İŞLETME FAKÜLTESİ ALT BİRİM RİSK KOORDİNATÖRÜ
Doç. Dr. Volkan TÜRKER İŞLETME FAKÜLTESİ BİRİM RİSK KOORDİNATÖRÜ
Dr. Öğr. Üyesi Elif ÇEKİCİ İŞLETME FAKÜLTESİ BİRİM RİSK KOORDİNATÖRÜ
Serkan YÜREKLİ İŞLETME FAKÜLTESİ BİRİM RİSK KOORDİNATÖRÜ
Hasan ŞAHİN SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞK. BİRİM RİSK KOORDİNATÖRÜ
Nazire İPEK SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞK. ALT BİRİM RİSK KOORDİNATÖRÜ
Çiğdem GÜL SGDB ROPORTÖR

 

YAYIN ETİK KURULU

Üyeler:

Prof. Dr. Ömer AKGİRAY Rektör Yardımcısı
Prof.Dr.Sebahat DENİZ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı 
Prof.Dr.Ümit Süleyman ŞEHİRLİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü
Prof.Dr.Bülent EKİCİ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü 
Prof.Dr.İsmail TAŞPINAR Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü 
Prof.Dr.Feyza ARICIOĞLU Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Prof.Dr.Okan YEŞİLOT Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürü 
Prof.Dr.Seyfi KENAN Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü 
Prof.Dr.Selami KURAN Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

 

YAZ OKULU KOORDİNASYON KURULU

İletişim:

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 

0 216 414 05 45/1192

 

ADI-SOYADI 

BİRİMİ 

GÖREVİ 

PROF.DR. MUSTAFA KURT

REKTÖR YARDIMCISI

BAŞKAN

PROF. DR. NURAN CÖMERT

İŞLETME FAKÜLTESİ 

ÜYE

DR.CEM ÇETİN

İÇ DENETİM BİRİMİ 

ÜYE

PROF.DR. SERAP HELVACI

HUKUK FAKÜLTESİ

ÜYE

PROF.DR. İSMAİL TAŞPINAR

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

ÜYE

PROF.DR. GÖKSEL ŞENER

HAYVAN DENEYLERİ YEREL ETİK KURULU

ÜYE

DOÇ. DR.SAİM OCAK

HUKUK FAKÜLTESİ

ÜYE                 

ATIL DEMİRDAĞ 

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 

ÜYE

YAHYA KEMAL BALLI

HUKUK MÜŞAVİRİ

ÜYE

YEŞİM BİLGİÇ

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

ÜYE

DR. ÖĞR. ÜYESİ HÜSEYİN MELİH ÇAKIR        

HUKUK FAKÜLTESİ

ÜYE

DR. ÖĞR. ÜYESİ ZAFER İÇER

HUKUK FAKÜLTESİ

ÜYE

ARŞ. GÖR. DR. SANİYE SENA GÜLER

HUKUK FAKÜLTESİ

ÜYE

ARŞ. GÖR. IŞIL YELKENCİ                                    

HUKUK FAKÜLTESİ

ÜYE

ARŞ. GÖR. NECDET UMUT ORCAN

HUKUK FAKÜLTESİ

ÜYE

ARŞ. GÖR. HARİKA KOLTAŞ                                               

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

ÜYE

 


Bu sayfa Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından en son 13.01.2021 15:22:22 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM