Akademik Teşvik Ödeneği Başvuru ve Değerlendirme Süreçleri

Üniversitemiz Öğretim Elemanlarının 2016 yılında yaptıkları bilimsel faaliyetlere ilişkin akademik teşvik ödeneği ödenmesine esas takvim 06.01.2016 tarihinde Üniversitemiz web sayfasında ilan edilmiştir.

Akademik teşvik başvurularının sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için gerekli işlemler aşağıda maddeler halinde açıklanmıştır.

1. Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinin 5. Maddesinin 1. fıkrası uyarınca her bölüm, anabilim dalı veya anasanat dalı başkanlıkları bünyesinde en az üçer üyeden oluşan Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu oluşturulması gerekmektedir. 

2. Akademik teşvikten faydalanmak isteyen öğretim elemanlarının, akademik teşvik ödeneğine temel olacak 2016 yılı akademik faaliyetleri ile ilgili bilgilerini YÖKSİS üzerinden mutlaka güncellemeleri gerekmektedir.

3. Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinin 6. Maddesinin 1. ve 3. fıkrası uyarınca başvuruların, öğretim elemanlarının kadrolarının bulunduğu Rektörlüğe bağlı bölümlerde bölüm başkanlıklarına, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında bölümlere, enstitülerde anabilim dalı veya anasanat dalı başkanlıklarına yapılması gerekmektedir. Başvurular her bölüm, anabilim dalı veya anasanat dalı başkanlıkları bünyesinde kurulan Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu tarafından incelenecektir. Bu maddenin uygulanmasında;

a. Öğretim elemanları akademik faaliyetlerine ilişkin YÖKSİS’ ten aldıkları çıktı ile birlikte akademik faaliyetlere ilişkin örnek ve belgelerini Üniversitemiz web sayfasında "Akademik Teşvik Ödeneği Başvuru ve Değerlendirme Süreçleri" başlığı linkinde yer alan formlar aracılığıyla, başvuru yapılacak makama dosya halinde ibraz edecektir. Puanlamaya esas her bir örnek ve belgeler tek bir dosya içine konulmayacak ayrı bir dosya yapılacak, bu dosyada klasör halinde Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonunun bulunduğu birim başkanlıklarına teslim edilecektir.

b. Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonunun kendilerine gelen başvuruları Yönetmelikte yer alan hükümlere göre inceleyerek, web sayfasında yer alan birim akademik başvuru ve inceleme gerekçeli tablosuna eksiksiz olarak işleyecektir. Yönetmeliğe göre yapmış oldukları inceleme ve değerlendirme aşamasında gerekli gördükleri hallerde başvuru sahiplerinden akademik faaliyetlerine ilişkin ek açıklama, bilgi ve belge talep edebilir. Başvuru sahibinin beyan ettiği puan ile Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonunun takdir ettiği puan arasında farklar mevcut ise tabloda kısa gerekçeli kısım mutlaka doldurulmalıdır.

c. Başvuru sahipleri, faaliyetlerine uygun Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonuna başvuru yapmakla yükümlüdür. Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu öncelikle başvuru sahibinin faaliyetlerinin komisyon tarafından incelenmeye uygun olup olmadığına karar verir. Uygun görülmeyen başvurular web sayfasında yer alan araştırma alanı beyan ve uygunluk formu doldurularak değerlendirmek üzere Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna iletir. Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu başvuruyu değerlendirebilir veya mevcut komisyonlardan birine de yönlendirebilir.

d. Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonunun, öğretim elemanlarının akademik ödeneklerinin hesaplandığı web sayfasında bulunan birim akademik teşvik başvuru ve inceleme komisyonu teşvik ödeneği listesi formunu doldurması gerekmektedir.

e. Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu, birim akademik başvuru ve inceleme gerekçeli tablosunu ve birim akademik teşvik başvuru ve inceleme komisyonu teşvik ödeneği listesini imzalar ve tüm başvuru evraklarıyla birlikte üst birimine teslim edecektir. 

f. Üst birim kendilerine ulaşan teşvik ödeneği listelerini web sayfasında yer alan üst birim akademik teşvik ödeneği birleştirilmiş listesini doldurarak, onaylayıp, diğer başvuru evraklarıyla birlikte Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna gönderecektir.

g. Üniversitemizin tüm birimlerinden gelen akademik teşvik ödeneği başvuruları ve değerlendirilme kararlarını incelemek için Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu toplanacaktır. Gerekli gördüğü hallerde başvuru sahiplerinden ek belge ve bilgi talep edebilir ve /veya birimlerden gelen kararlar üzerinde değişiklik yapabilir. Komisyon aldığı kararlarını ve onayladığı puanları web sayfasında yer alan itirazlara ilişkin kararların işlendiği formu doldurarak imza altına alır. Kararlarını araştırmacılara yazılı veya elektronik ortamda bildirir.

h. Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu akademik teşvik ödeneğine esas olacak öğretim elemanlarının puanlarını ilan edecektir. Duyuru tarihinden itibaren beş işgünü içinde yazılı olarak Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna itiraz edebilecektir.

i. Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu itirazları itiraz süresinin bittiği tarihten itibaren en geç beş işgünü içerisinde karara bağlayarak web sayfasında yer alan itirazlara ilişkin kararların işlendiği formu nun nihai kararlar kısmını  doldurarak imza altına alacaktır. Kararlar sonucu ortaya çıkan puanları ilan edecektir. Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonunun vereceği kararlar kesindir.

 

4. Tüm süreçlerde başvuru takviminde belirtilen tarihlere titizlikle uyulması gerekmektedir. Takvim geçirildikten sonra gerek öğretim elemanları, gerek inceleme heyetleri, gerekse de akademik birimler tarafından resmi yazı yada elden verilen dilekçeler ile yapılan başvurular hukuki sorunlara neden olduğu için kesinlikle kabul edilmeyecek/işleme alınmayacaktır.

5. Bu yazıda değinilmeyen diğer hususlarla ilgili akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği hükümleri incelenerek ona göre işlem tesis edilecektir.

Tüm öğretim elemanlarınızın ve biriminizde oluşturulan inceleme heyetlerinin bilgilendirilerek uygulamanın yukarıda açıklandığı üzere yapılmasının sağlanmasının hususunda gereğini önemle rica ederim.

 

1. Akademik Teşvik Takvimi

2. Akademik Teşvik Başvuru Bilgilendirme Dokümanı

3. Birim akademik başvuru ve inceleme gerekçeli tablosu

4. Araştırma alanı beyan ve uygunluk formu

5. Birim akademik teşvik başvuru ve inceleme komisyonu teşvik ödeneği listesi

6. Üst birim akademik teşvik ödeneği birleştirilmiş listesi

7. İtirazlara ilişkin kararların işlendiği formu

8. Akademik Teşvik Yönetmeliği

 

 

 


Bu sayfa Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından en son 08.04.2020 13:54:20 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM