NO

ESER ADI

YAYIN YILI

YAZAR ADI

1

İktisada Giriş

1984

Ekrem Özelmas

2

İşgörenlerin Çalışmaya Güdülendirilmelerinde İşletmeler Açısından En Uygun Parasal Özendirme Planlarının Seçimi ve Bir Araştırma 

1984

M. Nail Berzek

3

Yolcu Talep Tahminlerinin Ekonometrik ve Matematiksel Analizi

1984

Necdet Tekin

4

Kamu İktisadi Teşebbüslerinde Denetim ve Türkiye'deki Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Mali Denetimi

1984

Uğur Günege

5

Gelişmekte Olan Ülkelerde Vergi Kapasitesi ve Vergi Gayreti

1984

Turgay Berksoy

6

Uluslararası Karayolu Yük Taşımacılığı Yapan Türk İşletmelerinde Muhasebe Organizasyonu

1984

Muhsin Tokgöz

7

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesince Düzenlenen 1983'de Türk İktisat Politikası Sempozyumu ve 1980 Sonrası Türk Vergi Politikası Semineri: Tebliğler ve Yorumlar

1984

İİBF

8

Doğumunun 100. Yılında Yahya Kemal Beyatlı

1984

Fen-Edebiyat Fakültesi

9

Doğumunun 100. Yılında Ömer Seyfeddin

1984

Fen-Edebiyat Fakültesi

10

İktisat Felsefesi

1984

Joan Robinson, çev. Vural Savaş

11

Ortaklıklar Muhasebesi

1985

Mehmet Ali Canoğlu

12

Muhasebe Denetiminde Parasal Birim Örneklemesi Yönetimi ve Bir Uygulama

1985

Nejat Bozkurt

13

Eskiçağ Kütüphaneleri

1985

Nuray Yıldız

14

Türk Hukukunda Kollektif Ortaklıkta Ortakların Sorumluluğu

1985

Güzin (Oğuz) Üçışık

15

Türk İş Hukukunda Sendika İşyeri Temsilciliği ve Güvencesi

1985

Ali Rıza Okur

16

Dimaşk Atabegliği (Tog-Teginliler) 

1985

Coşkun Alptekin

17

Gelişmekte Olan Ülkelerde Dış Ticaret Hadleri ile Ödemeler Dengesi İlişkisi

1985

Tomris Yılmaz

18

Anayasa Hukuku Ders Notları

1985

Yıldızhan Yayla

19

Borçlar Hukuku Dersleri Özel Borç İlişkileri, c.1

1986

Cevdet Yavuz

20

Hukukun Temel İlkeleri: El Kitabı

1985

Erhan Adal

21

Ekonomik Sistemler

1985

Erol Zeytinoğlu

22

Türk Sivil Havacılık Mevzuatı ve Uluslararası Uzay Hukuku Kuralları

1986

Mesut Önen

23

Hadis Edebiyatı: Çeşitleri, Özellikleri, Faydalanma Usulleri

1985

İsmail L. Çakan

24

Katma Değer Vergisi ve Muhasebe Uygulamaları Semineri: Tebliğleri ve Katma Değer Vergisi Paneli Bildirileri

1985

İİBF

25

İslami Türk Edebiyatı Metinlerini Tetkik Metodları

1986

Necla Pekolcay

26

Holding Şirketlerde Muhasebe Düzeni

1986

Osman Altuğ

27

Kimyasal Kinetik ve Makromoleküller 

1986

Cemil Şenvar

28

Finans Matematiği

1986

Osman Yozgat

29

İş Uyuşmazlıkları Sosyolojisi

1986

Jean Daniel Reynaud Çev. Ali Güzel, Ali Rıza Okur

30

Introduction a la Semantiqe

1986

Simone Luise Artuk

31

Ölümünün 50. Yılında Mehmet Akif Ersoy

1986

Fen-Edebiyat Fakültesi

32

Para Politikası: Tarihi- Teorik Gelişmeler ve Türkiye Uygulaması

1987

Vildan  Serin

33

Diferansiyel Geometri II

1987

Ferruh Şemin

34

Besin Analizi

1987

Şükran Geçgil

35

Marmara Üniversitesi 1982 - 1986 Tez Özetleri

1987

Hazırlayan Mualla Zeren

36

Lectures on Medical Ethics

1987

Yahya Kıyak

37

Genel Topolojiye Giriş 

1987

Asuman Ilgaz

38

Kalitatif Analiz Uygulaması (Yarımikro Yöntem)

1987

Emre Dölen

39

Hareketli Protezler (Laboratuvar İşlemleri)

1987

Turan Bişkin

40

Doğal Boyamacılık: Anadolu'da Yün Boyamacılığında Kullanılmış Olan Bitkiler ve Doğal Boyalarla Yün Boyamacılığı

1987

Nevin Enez

41

Basic Elements of Cytogenetics

1987

Bülbin Sunar

42

Kamu Maliyesi Teorisi I: Temel İlkeler

1987

Richard A. Musgrave Çev. Orhan Şener 

43

Kamu Maliyesi Teorisi II: Bütçenin Mikroekonomik Etkileri

1987

Richard A. Musgrave Çev. Orhan Şener 

44

Kamu Maliyesi Teorisi III: Maliye Politikası

1987

Richard A. Musgrave Çev. Orhan Şener 

45

Genel Matematik Alıştırmaları: İkinci Kısım

1987

Richard A. Musgrave Çev. Orhan Şener 

46

Analitik Kimya: Volumetrik Yöntemler

1988

Emre Dölen

47

Eczacı İlaç Gıda Kozmetik: Konuları ile İlgili Yasa, Yönetmelik, Kararname ve Bildiriler

1988

Şükran Geçgil

48

Seramik Teknolojisi

1983

Ateş Arcasoy

49

1986 Yılında İşgücü ve Finansman Giderlerinin Maliyetlere Etkisi ve Bazı Yönetim Sorunları (Tekstil ve Metal Sanayii İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma)

1988

Osman Yozgat

50

Yeni Türk Edebiyatı Antolojisi 1: 1839-1865

1988

Hazırlayan Mehmet Kaplan

51

Çocukta Dünya Tasarımı

1988

Jean Piaget

52

Iris Murdoch, Felsefesi ve Sanatı

1989

Nazan Aksoy

53

Hz. Ömer Zamanında Gayr-ı Müslimler

1989

Mustafa Fayda

54

Alman Edebiyatı Tarihi ve Antik Devir

1990

Neşe Onural

55

Elektrokimya ve Kimyasal Termodinamik

1989

Musa Şahin

56

Finansal Yönetim: İlkeler ve Uygulamalar 1

1988

Osman Altuğ

57

Organik Kimya

1988

İnci Tezcan

58

Ölümünün 100. Yılında Namık Kemal

1988

Fen-Edebiyat Fakültesi

59

Kontrollu İlaç Serbestleştiren Sistemler

1989

Ayla Gürsoy

60

Yüksek Ortaçağ Alman Edebiyatında Seher Şarkısı (Alba)

1989

Neşe Onural

61

Patent ve Lisans (Patent, Marka, Know-how) Sözleşmesi Hukuku

1989

Ali Sait Yüksel

62

Eğitim Planlaması ve Yönetim

1989

Muhsin Hesapçıoğlu

63

Sinan ve Çağı

1989

Selçuk Mülayim

64

Yeni Türk Edebiyatı Antolojisi V

1989

Hazırlayan Mehmet Kaplan

65

S.S.C.B.'deki Türkler Ağırlıklı Çağdaş Türk Dünyası

1989

Nadir Devlet

66

Kalitatif Analiz Yöntemleri

1989

Mine Enginün

67

İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi

1990

Belma Derman Semiz

68

İstanbul'daki Altı ve Sekiz Destekli Camilerimizin Gelişimi

1989

Ayla Ersoy

69

Political Theory v.1: Historical Foundations

1989

Kemali Saybaşılı

70

Doğumunun 100. Yılında Yakup Kadri Karaosmanoğlu

1989

Fen-Edebiyat Fakültesi

71

Hadis Usulü Şekil Ve Örneklerle

1990

İsmail L. Çakan

72

Boyarmadde Kimyası

1990

İnci Başer

73

XVI. Asırda Mısır Eyaleti

1990

Seyyid Muhammed es- Seyyid Mahmud

74

Hadidi: Tevarih-i Al-i Osman (1299-1523)

1991

haz. Necdet Öztürk

75

Ahmet Mithat Efendi'nin Tiyatroları

1990

haz. İnci Enginün

76

Eskiçağ Tarihinin Anahatları 1

1990

Bülent İplikçioğlu

77

İslam'da Ölçü Sistemleri

1990

Walther Hinz, Çeviren: Acar Sevim

78

Turizm Eğitiminde Nitelik Araştırması

1989

Osman Yozgat

79

Marmara Üniversitesi 1987-1988 Tez Özetleri

1990

haz. Mualla Zeren

80

The Concept of the Continental Shelf in Its Historical Evolution : With Special Emphasis on Entitlement

1990

Aslan Gündüz

81

Financial Accounting: Principles and Turkish Accounting Practices

1990

Uğur Günege

82

Kamu Maliyesi Teorisine Giriş

1990

Ömer Faruk Batırel

83

Bitki (Angiosperm) Embriyolojisi

1992

Meral Ünal

84

Zooloji Terimleri Sözlüğü

1990

Rikap Yüce

85

Türkiye'nin Çağdaşlaşma Sürecinde Tanzimat

1991

Enver Koray

86

Yurt Dışından Dönen İşçi Çocuklarının Türk Toplumuna ve Eğitim Sistemine Uyum Sorunları

1991

Muhsin Hesapçıoğlu

87

Analitik Kimyaya Giriş [Sulu Çözeltilerde Denge]

2002

Emre Dölen

88

Genel Kimya : Laboratuvar Denemeleri

1991

Emre Dölen

89

Yüksek Matematiğe Giriş: cilt 1 

1991

Ersin Erol

90

Genel Fotoğraf Tekniği 

1991

Ateş Vuran

91

Farmasötik Teknoloji Uygulamaları 1

1992

Ayla Gürsoy

92

Farmasötik Teknoloji Uygulamaları 2

1992

Ayla Gürsoy

93

Halk Sağlığı Araştırma Özetleri

1991

Hazırlayan: Osman Hayran

94

Milletlerarası Çağdaş Türk Alfabeleri Sempozyumu: 18-20 Kasım 1991

1992

Hazırlayan: Nadir Devlet

95

XV. Yüzyıl Osmanlı Ağaç İşçiliği 

1993

Ayla Ersoy

96

Anonim Tevarih-i Al-i Osman

1992

F. Giese, Hazırlayan: Nihat Azamat

97

Sağlık Meslek Yüksek Okulları için İnsan Fizyolojisi

1991

Berrak Ç. Yeğen

98

İktisada Giriş: Temel Kavramlar ve Prensipler

1992

Orhan Oğuz

99

Yunus Emre Sempozyumu: Bildirileri, 2 Mayıs 1991, İstanbul

1992

Fen-Edebiyat Fakültesi

100

Sofyalı Ali Çavuş Kanunnamesi: Osmanlı İmparatorluğu'nda Toprak Tasarruf Sistemi'nin Hukuki ve Mali Müeyyede ve Mükellefiyetleri

1992

Hazırlayan: Midhat Sertoğlu

101

Bor ve Silisyum Kimyası

1992

Sülin Taşçıoğlu

102

Modern Nükleer Magnetik Rezonans Spektroskopisi ve Uygulamaları

1991

Kemal Yelekçi

103

VIII. Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu = Turkish VIIIth National Symposium on Chemistry and Chemical Engineering, 7-11 Semptember 1992, İstanbul: Volume I

1992

Editör: Adnan Aydın

104

VIII. Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu = Turkish VIIIth National Symposium on Chemistry and Chemical Engineering, 7-11 Semptember 1992, İstanbul: Volume II

1992

Editör: Adnan Aydın

105

VIII. Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu = Turkish VIIIth National Symposium on Chemistry and Chemical Engineering, 7-11 Semptember 1992, İstanbul: Volume III

1992

Editör: Adnan Aydın

106

VIII. Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu = Turkish VIIIth National Symposium on Chemistry and Chemical Engineering, 7-11 Semptember 1992, İstanbul: Volume IV

1992

Editör: Adnan Aydın

107

Autonomie und Aufgaben der Zentralbanken: Insbesondere in den Inflatorischen Wirtschaften am beispiel der Türkei

1993

Ali Sait Yüksel

108

Radyo ve Televizyon Yayınlarını Denetim Yöntemleri

1993

Jale Sarmaşık

109

Elektrik Tesisleri I: Üretim Merkezleri

1993

İrfan Güney

110

Yazılı ve Sözlü Görüntülü Written Oral Visual Basın Yayın İletişim Bilimleri: Communication Media Studies

1992

Güner Öztuna

111

Yeni Türk Edebiyatı Antolojisi II: 1865-1876 

1993

Hazırlayan Mehmet Kaplan

112

Sağlık Araştırmalarında Örnek Büyüklüğünün Belirlenmesi: Pratik El Kitabı

1993

S. K. Lwanga

113

Finansal Kontrol Sisteminde Yönetici Etkinliğini Ölçümleme 

1993

A. Sait Sevgener

114

Halkla İlişkiler Giriş

1993

Filiz Balta Peltekoğlu

115

Elyaf  Bilgisi

1992

İnci Başer

116

İlaçların Metabolizması: (Biyotransformasyon)

1992

Sevim Rollas

117

Sağlık Meslek Yüksekokulları İçin Farmakoloji

1992

Kemal Berkman

118

Oral Mukoza Hastalıkları

1993

Semih Özbayrak

119

Merkez Bankasının Özerkliği ve Özellikle Enflasyonist Ekonomilerdeki İşlevleri 

1993

Ali Sait Yüksel

120

Experiments in Biology: Laboratory Manual

1992

Sema S. Ergezen

121

Obruk Platosu ve Çevresinin Jeomorfolojisi

1992

Ali Selçuk Biricik

122

Artistik Jimnastik: Temel Teknik Hareketlerin Öğretim Yöntemleri ve Yardım Şekilleri

1992

Sami Mengütay

123

Problemes de Narrations dans les Romans d'andre Malraux : (les conquerants la voi Royale, la Condition Humaine, L'espoir)

1992

Hüseyin Gümüş

124

İşletme Yöneticilerinin  Davranışlarına Yön Veren Hakim Kişilik Faktörleri İle Yönetsel Davranış Arasındaki İlişkiler Ve Uygulama

1992

Asuman Uluçınar Türkel

125

Temel Cerrahi Teknikleri

1993

Erhan Onuk

126

Facultatis Decima Anniversaria: Adliye ve Çocuk Suçluluğu Sempozyumu, 26-28 Ekim 1992

1992

Hukuk Fakültesi

127

Yunus Emre'nin Şiirine Çağdaş Bir Yaklaşım

1993

Vahap Kabahasanoğlu

128

Konstrüksiyonda Mukavement

1993

Osman Yazıcıoğlu

129

Fiziksel Ölçmeler ve Değerlendirilmesi

1993

İsa Eşme

130

Eski Çağda Deri Kullanımı ve Teknolojisi

1993

Nuray Yıldız

131

General Chemistry

1992

Sevil Ünal

132

Yapı Kooperatiflerinde Yönetim-Denetim Sorunları ve Sorumluluklar

1991

Osman Altuğ

133

Facultatis Decima Anniversaria: 10. yıl Armağanı

1993

Hukuk Fakültesi

134

Gelişmekte Olan Ülkeler Yönünden Dış Borçlanmanın Ekonomik Önemi ve Türkiye'nin Dış Borçlanması : (Doktora Tezi)

1986

F. Nuray Altuğ

135

Yeni Türk Edebiyatı Antolojisi  III

1991

Hazırlayan: Mehmet Kaplan

136

Mühendislikte Ergonomik Faktörler

1994

Muhittin Şimşek

137

Hz. Ömer Zamanında Gayr-ı Müslümler

1989

Mustafa Fayda

138

Kamu Kesimi Ekonomisi

1994

Joseph E. Stiglitz; Çeviren: Ömer Faruk Batırel

139

Selected Topics on Turkish Tax Accounting

1994

Necdet Şensoy

140

İslami Türk Edebiyatı Metinlerini Tetkik Metodları

1994

Necla Pekolcay

141

Çözümlü Enerji İletim Hatları Problemleri

1994

İrfan Güney

142

Karadeniz Sorunları= Environmental Problems of the Black Sea

1994

Editör: Adnan Aydın

143

Yükseköğretim Gençliğinin Sorunları: Marmara Üniversitesi Örneği

1996

Adil Çağlar

144

M. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Seminerleri 1993-1994

1995

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

145

Prof. Dr. Hakkı Dursun Yıldız Armağanı

1995

 Fen Edebiyat Fakültesi

146

Gelecek Yönetim Uygulamaları

1995

Esin (Can) Mutlu

147

İşletme Yönetim Modelleri Araştırması 

1995

Esin (Can) Mutlu

148

Esnek Bütçeler

1994

Mehmet Özkan

149

Maliyet Sistemleri

1994

Mehmet Özkan

150

Genel Kimya

1995

Hikmet Savcı

151

Aylak Sınıf

1995

Çeviren: İnci User

152

Göstergelerle Ekonomik Durumun İzlenmesi

1995

Müfit Kayüz

153

Lectures and Seminars in Physical Medicine and Rehabilitation

1995

Önder Kayhan

154

Lokal Enjeksiyonlar

1995

Önder Kayhan

155

Marmara University Catalog of Graduate Programs: 1995 - 1996

1995

 

156

Marmara University Catalog of Graduate Programs: 1997 - 1998

1997

 

157

Privatisation in the UK and Turkey with Particular Rreference to the Coal Sector

1996

Muzaffer Dartan

158

Şirket Değerleme ve Bir Uygulama Örneği

1996

Metin Sağmanlı

159

Anorganik Kimya Laboratuvarı: Örnek Preparatlar

1996

Sülin Taşcıoğlu

160

Doğrusal Olasılık, Logit, Probit Modelleri ve Bir Uygulama

1996

Şule Özmen

161

Kalite Yönetimi

1998

Muhittin Şimşek

162

Eskiçağ Tarihinin Anahatları 2

1994

Bülent İplikçioğlu

163

Önemli Bir Turistik Mahal Olarak İstanbul ve Milli Saraylar

1994

Kenan Kurtoğlu

164

Prof. Dr. Adnan Tezel'e Armağan

2000

 

165

Ulumu'l Kur'an Kaynaklarından Cezeri ve Teyyibesi

1993

Ali Osman Yüksel

166

Les Recherches sur le Bilinguisme

1997

Hilmi Alacaklı

167

Temel Biyokimya

1996

Nesrin Kartal Özer

168

Kalitatif Analiz Uygulaması (Yarımikro Yöntem)

1997

Emre Dölen

169

Fungal (Mantari) Büyüme İçin Kimyasal ve Fiziksel Çevre Koşulları

2001

Günay Çolakoğlu

170

İdil - Ural Ekspedisyonu: Tatarlar, Başkurtlar, Çuvaşlar

1997

Nadir Devlet

171

Doktora ve Yüksek Lisans Tez Özetleri 1997

1998

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

172

Doktora ve Yüksek Lisans Tez Özetleri 1990 - 1996

1997

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

173

Yeni Türk Edebiyatı Antolojisi IV: Ekrem, Hamid, Sezai ve Ara Nesil

1997

Fen Edebiyat Fakültesi

174

L'intertextualite Et L'ironie Dans Bel-Ami De Guy De Maupassant

 

Murat Demirkan

175

La Problematique De L'ironie Gidienne Dans La Symphonie Pastorale

 

Murat Demirkan

176

Sazan Üretimi

1998

Meral Soylu

177

Türkiye Denizlerinde Yaşayan Balıklar (200 tür)

1998

Rikap Yüce

178

Tekstil Teknolojisi

1998

İnci Başer

179

Cours D'initiation a la Litterature Française I

1998

Hüseyin Gümüş

180

Cours D'initiation a la Litterature Française II

1998

Hüseyin Gümüş

181

Tekstilde Kimyasal Testler

1998

Yusuf İnanıcı

182

Su Ürünlerinde Uygulamalı İstatistik

1998

Meral Soylu

183

Kurucu Rektörümüz Prof.Dr.Orhan Oğuz’a Armağan

1999

 

184

A Critical Re-Evaluation of the Target-Oriented Approach to Interpreting and Translation

 

Tunç Özben

185

An Introduction to International Investments

1999

Gürel Konuralp

186

Öğretmenlik Mesleğine Giriş

1999

Semra Ünal

187

Bilgisayar Destekli Öğretim Teknolojileri

1999

Servet Bayram

188

Tohumsuz Bitkiler Sistematiği

1999

Günay Çolakoğlu

189

Türkiye Üniversitelerinin Almanca Bölümlerinde Yapılan Çalışmaların Bibliyografyası : Alman Dili ve Edebiyatı, Almanca Öğretmenliği ve Almanca Mütercim - Tercümanlık bölümlerinde yapılan çalışmalar

1999

Fatma Erkman Ekerson, Cemal Yıldız

190

Zooloji Terimleri Sözlüğü

1999

Rikap Yüce

191

Analitik Kimyaya Giriş [Sulu Çözeltilerde Denge]

2002

Emre Dölen

192

Organik Bileşikleri ile İlaçların Adlandırılması ve Temel Organik Reaksiyonlar

1999

Mert Ülgen

193

Türk Dünyasında Nevruz

1999

Yayına hazırlayan: Nadir Devlet İnceleyen: Emine Gürsoy Naskali

194

Doktora ve Yüksek Lisans Tez Özetleri

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

195

IV. Türk Eczacılık Tarihi Toplantısı Bildirileri (4-5 Haziran 1998, İstanbul)

2000

ed. Emre Dölen

196

Çözümlü Diferansiyel Denklemler 

2000

Melek Hamzaoğlu

197

La Problematique Traductologique entre l'anglais, le Français le Turc

2001

J. Ümran Derkunt

198

Çeviri Yöntemleri İçin Söylem Çözümlemesi

2001

Jean Delisle

199

Türkçede Kullanılan Fransızca Sözcükler

2001

J. Ümran Derkunt

200

Fen Eğitimi: İlkeler, Stratejiler ve Yöntemler

2001

Ayla Gürdal, Fatma Şahin, Adil Çağlar

201

Nitelik Açısından Okul Öncesi Eğitim Kurumları ve İlgili Bir Araştırma

2001

Rengin Zembat

202

XIII. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı

2000

Elçin Gürkan, Ertan Tuzlacı

203

Doktora ve Yüksek Lisans Tez Özetleri 1999-2000

2000

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

204

Tekstil Endüstrisinde Renk Ölçümü

 

Erhan Öner

205

Pour Une Etude Comparative Des Structures Phonologiques et Syntaxiques Des Langues Turque et Française

2001

Şahali Aydoğdu

206

Une Introduction au Systeme Phonetique et Graphique du Français Actuel

2001

Şahali Aydoğdu

207

Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri Yazım El Kitabı

2001

Zeyhep Bilgin

208

Elektrik Tesisleri I (Üretim Merkezleri)

2001

İrfan Güney

209

Çözümlü Enerji İletim Hatları Problemleri

2001

İrfan Güney

210

T.C. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Rehberi 2002-2003 

2002

Sosyal Bilimler Enstitüsü

211

T.C. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Rehberi 2006-2007 

2006

Sosyal Bilimler Enstitüsü

212

Çevre: Bilinci, Bilgisi ve Eğitimi

2001

Sevim Ünal

213

Refah Devletinin Kurumsallaşma Süreci ve Ülke Grupları İtibarıyla İncelemeler

2002

Dilek Yılmazcan

214

Öğretmenlik Mesleğine Giriş

1999

Semra Ünal

215

Elyaf Bilgisi

2002

İnci Başer

216

Fen Eğitimi 2: Etkinlikler

2001

Ayla Gürdal, Fatma Şahin, Adil Çağlar

217

Human Rights Education and Practice in Turkey in the Process of Candidacy to the EU

2002

Muzaffer Dartan, Münevver Cebeci

218

The European Union Englargement Process and Turkey

2002

 

219

The European Union Enlargement Process and Turkey

2002

ed.  Muzaffer Dartan, Çiğdem Nas

220

Diferansiyel Denklemler ve Elektrik - Elektronik Devre Uygulamaları : diferansiyel denklemler, laplace dönüşümleri, fourier serileri, RLC devreler

2000

Mehmet Tektaş, Erhan Akdoğan

221

Uygulamalı İntegral

 

Mehmet Tektaş

222

T.C. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimlerde Lisansüstü Tez Çalışmaları Yüksek Lisans - Doktora 1982-2002

2003

 

223

Bitkisel Tedavi

2003

Elçin Gürkan... [ve ötekiler]

224

T.C. Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Rehberi 2003-2004 

2003

ed. Adnan Aydın

225

Doktora ve Yüksek Lisans Tez Özetleri

2003

haz. Sevim Rollas

226

Marmara Üniversitesi Hastanesi Radyasyon Güvenliği Elkitabı

2004

Haz. : Fuat Dede ; Katkıda bulunanlar : İhsan N. Akpınar, Öznur Şenkesen

227

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne Katılım Sürecinde Marmara Üniversitesi Öğrencilerinin Geleceğe ve Avrupa İle İlişkilere Bakışı

2004

Muzaffer Dartan, Çiğdem Nas, M. Sait Akman, Canan Savran, Seçil Suner

228

Doktora ve Yüksek Lisans Tez Özetleri 2003

2004

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

229

T.C. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Rehberi 2005-2006

2005

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

230

Europeanisation of South-Eastern Europe: Domestic Impacts of the Accession Process

2005

ed. Haluk Kabaalioğlu ...[ve öte.]

231

European Union And Turkey: Reflections on the Prospects for Membership

2006

ed. Nanette Neuwahl, Haluk Kabaalioğlu

232

T.C. Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Özetleri 2004

 

Fen Bilimleri Enst.

233

Girişimcilik Eğilimi: Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

 

Deniz Börü

234

Doktora ve Yüksek Lisans Tez Özetleri 2004-2005

2006

haz. Sevim Rollas

235

Fabrika Kuruluş Yeri Seçimi Politikalarına İlişkin Uygulamaların Araştırılması

2007

Yılmaz Göbenez

236

Plastik İşletmelerinde Zaman Etüdü İle İlgili Bir Çalışma

2007

Yılmaz Göbenez

237

Anadolu'dan Esintiler: Düzenlemeli Halk Türkülerimiz

 

Mustafa Uslu

238

Cemal Reşit Rey'den Şan ve Piyano Dağarımıza 12 Anadolu Türküsü

 

Mustafa Uslu

239

Avrupa Birliği'ne Bakış Açıları Yönünden Akademisyen Profili

2007

Şahamet Bülbül, A. Mete Çilingirtürk, Dilek Altaş, İ. Esen Yıldırım

240

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 2006-2007 Diploma Projeleri Sergisi

2007

Güzel Sanatlar Fakültesi

241

İnternet ve Pazarlama: Başarı Hikâyeleri Başarılı Oyuncuların Sırları

2008

Arzu Baloğlu, Levent Karadağ

242

Cumhuriyet'in İlanından Günümüze Türkiye'de Müzik Eğitimi Üzerine Bir Çalışma

2008

Mustafa Uslu

243

Türkiye- Japonya İpek Yolunda Dostluk ve Barış: Gelenekselden Çağdaşa Tekstil Sanatında Sentezler Sempozyumu 

2007

Güzel Sanatlar Fakültesi

244

Marmara Üniversitesi Güzelsanatlar Fakültesi 1. Ulusal Haluk Tezonar Heykel Sempozyumu

2007

Güzel Sanatlar Fakültesi

245

Bir Binanın Anıları : Üsküdar Toptaşı Valide-i Atik Külliyesi : 10-24 Ekim 2007

2007

ed. Fatma Batukan

246

Bauhaus Ekolü Işığında Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulu ve Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin Dünü-Bugünü : 50. Yıl Etkinlikleri

2008

ed. Nazan Erkmen, İnci Deniz Ilgın; çev. Nazan Erkmen

247

Sanat ve Tasarım Eğitiminde Tatbiki Güzel Sanatlar Okulu Gerçeği

2008

Bircan Ak

248

50. Yılda Büyük Buluşma: Öğretim Üyeleri Sergisi

2008

Güzel Sanatlar Fakültesi

249

DTGSYO - MÜGSF Mezunlar Sergisi 13 - 25 Haziran 2009

2009

Güzel Sanatlar Fakültesi

250

TC. Anadolu Üniversiteleri Güzel Sanatlar Fakülteleri Sanat Eğitimi Paneli: 50. Yıl Etkinlikleri 

2007

Güzel Sanatlar Fakültesi

251

50 Yılın Mezunları Kataloğu

2008

Güzel Sanatlar Fakültesi

252

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 2007-2008 Diploma Projeleri Sergisi

2008

Güzel Sanatlar Fakültesi

253

100. yılında II. Meşrutiyet: Gelenek ve Değişim ekseninde Türk Modernleşmesi Uluslararası Sempozyumu: Bildiriler

2008

Haz. Zekeriya Kurşun, Cemil Öztürk, Yasemin Tümer Erdem, Arzu M. Nurdoğan

254

Acil Hastaya Yaklaşım (On-line)

2009

Dilek Gogas Yavuz

255

Acil Hastaya Yaklaşım : Dahiliye

2009

ed. Dilek Gogas Yavuz, Lütfiye Mülazımoğlu

256

Tıpta Uzmanlık Tercihi (On-line)

2009

Tıp Fakültesi

257

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 5. Uluslararası Öğrenci Trienali

2010

Güzel Sanatlar Fakültesi

258

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 5. Uluslararası Öğrenci Trienali Uluslararası Sempozyum

2010

Güzel Sanatlar Fakültesi

259

50. Yılında Phillips Eğrisi: Makro Ekonomik İstikrar ve Maliyetleri

2010

K. Batu Tunay

260

Türk Bankacılık Sektöründe Risk Yönetimi: Piyasa Riski Üzerine Bir Uygulama 

2010

Gülcan Çağıl

261

Mortgage Sistemi ve Mortgage Kredilerinin Gelişimini Etkileyen Faktörlerin Analizi: Türkiye Örneği

2010

Güçlü Okay

262

Değişen Avrupa ve Türkiye: Güncel Tartışmalar

2010

Çiğdem Nas, Rana İzci

263

Changing Europe and Turkey: Current Debates

2010

Çiğdem Nas, Rana İzci

264

2008 Diploma Projeleri Kataloğu

2010

Güzel Sanatlar Fakültesi

265

2009 Diploma Projeleri Kataloğu 

2010

Güzel Sanatlar Fakültesi

266

Mimar Sinan Bibliyografyası

2011

Selçuk Mülayim

267

Yetişkinde Fizik Muayene: Temel Yöntemler

2011

ed. Dilek Gogas Yavuz, Çetin Özener

268

Deutsch-Türkische Verhältnisse im Europäischen Kontext

2010

Muzaffer Dartan, Hagen Lichtenberg, Ali Eliş

269

Türk-Alman İlişkilerinde Özel Bir Dönem: Türkiye'ye Sığınan Alman Bilim Adamları

2013

Muzaffer Dartan

270

M.Ü. Eczacılık Fakültesi Eğitim-Öğretim Rehberi 2011

2011

Eczacılık Fakültesi

271

Türkisches Recht, Islamisches Recht und Manche Modernen Aspekte

2011

Servet Armağan

272

Marmara Denizi'nin Değişen Oşinografik Şartlarının İzlenmesi Projesi (Marem) 2009 Senesi Çalışma Verileri (Ön Raporlar) Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi

2011

Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi

273

Marmara Denizi'nin Değişen Oşinografik Şartlarının İzlenmesi Projesi (Marem) 2010 Senesi Çalışma Verileri (Ön Raporlar) Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi

2011

Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi

274

Hücre Biyolojisi

2012

Meral Ünal

275

Marmara Denizi'nin Değişen Oşinografik Şartlarının İzlenmesi Projesi (Marem) 2011 Senesi Çalışma Verileri

2012

Artüz, M. Levent

276

Uluslararası Tartışma Ortamında Transfer Fiyatlandırması

2013

Funda Başaran Yavaşlar

277

Transfer Pricing in International Discussion

2013

Funda Başaran Yavaşlar

278

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

2013

Güzel Sanatlar Fakültesi

279

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 6. Uluslararası Öğrenci Trienali

2013

Güzel Sanatlar Fakültesi

280

6. Uluslararası Öğrenci Trienali Sempozyumu Bildiri Özet Kitapçığı

2013

Güzel Sanatlar Fakültesi

281

Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nin 50. Yılı

2013

Ed. Gülden Z. Omurtag

282

Tasarımcılar için Rhineceros 3D ile Yüzey Modelleme

2013

Erkut Eryayar

283

Geleneksel Türk Mimarisi Terimleri

2013

Emel İşleyen

284

9. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Cilt 1
9. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Cilt 2

2013

Yayına hazırlayan Dilek Batıbay, Jale Deniz, Duygu Piji Küçük

285

Kalitatif Analiz Uygulamaları (Yarımikro Yöntem)

2014

Emre Dölen, Mürşit Pekin

286

13. Ulusal İşletmecilik Kongresi Bildiriler Kitabı

2014

Ed.Uğur Yozgat

287

Bağlama (Tambura) Albümü

2014

Mehmet Ali Özdemir

288

Modern Türkiye Tarihi

2014

Ed. Süleyman Beyoğlu, Ali Satan

289

Her Güzelin Bir Kusuru Var / No Beauty without a Flaw

2013

Güzel Sanatlar Fakültesi

290

Global Pazarlama

2013

Mert Uydacı, Erdoğan Taşkın

291

Çevre Koruma

2013

Mert Uydacı

292

Matbaa Malzeme Bilimi

2014

Cem Aydemir, Ş. Cem Özakhun

293

Uygulamalı Genel matematik

2014

Mehmet Tektaş, Necla Tektaş, Nevzat Onat, Selçuk Atış

294

Haydi Çocuklar Söyleyelim: Piyano Eşlikli Çocuk Şarkıları

2015

Duygu Piji Küçük, Levent Deniz

295

Yükseköğretim Politikaları Üzerine Görüşmeler

2014

M. Zafer Gül

296

Metalurji ve Malzeme Mühendisleri için Faz Diyagramları

2015

Ziya Engin Erkmen

297

6th International Istanbul Textile Conference Proceedings Book

2014

Editör: Mehmet Akalın, İsmail Usta, Erhan Sancak, Muhammet Uzun, Metin Yüksek

298

Üniversite Gençliğinde Avrupa Birliği Algısı: Marmara Üniversitesi 2004 ve 2014 Anketlerinin Bir Değerlendirmesi

2014

Emirhan Göral, Lale Özdemir, E.Serra Yurtkoru, Muzaffer Dartan

299

Eski Türk Edebiyatı Tarihi

2015

Ömer Zülfe

300

Metin Şerhi

2015

Ömer Zülfe

301

Icovacs 2015 Proceedings

2015

Editors: Gülfem Tuzkaya, Bahar Sennaroğlu, Serol Bulkan

302

Istanbul Endoscopic Ultrasound and Advanced Endoscopy Days- ISTEUS 2015 Syllabus

2015

Editör: Deniz Güney Duman

303

Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Bitirme Ödevleri Özet Kitabı, (2010-2015) 

2016

Editör Ş. Güniz Küçükgüzel

304

Türk Sinemasının 100. Yılına Armağan

2015

Editör: Nurşen Mazıcı

305

Ceramic Processing Techniques Laboratory Book: Including the Determination of Basic Thermodynamic Constants

2016

Ziya Engin Erkmen

306

International Conference on Trends and Perspectives in Linear statistical inference book of abstracts - Linstat 2016

2016

Editör: Birsen Eygi Erdoğan, Deniz İnan, Yayına hazırlayan: Fatih Kızılaslan, Busenur Sarıca, Öyküm Esra Aşkın

307

Engelliler için Mimari Çözümler

2016

Emel İşleyen

308

Fransa'daki Müslüman ve Türk Toplulukların Hak ve Özgürlüklerinin Analizi

2016

Editörler: Nuri Tınaz, Meltem Çelik Dirsehan,  Ahmet Uysal

309

T.C. Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eğitim Öğretim Rehberi 2016

2016

Hazırlayanlar Ş. Güniz Küçükgüzel … [ve öte.]

310

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Perspektifinden Kadın

2017

Editörler: Nuray Akgül Yılmaz, Yasemin Özerkek, İrem Konca

311

7th International Istanbul Textile Conference

2017

Editörler: Mehmet Akalın, Günay Atalayer, İsmail Usta, Metin Yüksek, Erkan İşgören

312

V. International Blue Black Sea Congress Proceeding

2017

Editörler: Aleaddin Yalçınkaya, Arzu Al, Hakan Mehmetçik

313

İstanbul'da İstihdam Eğilimlerinin Belirlenmesi

2017

Aliye Ahu Akgün, Başak Demireş Özkul, İlker Akgün, Semiha Fatma Turgut; Editörler: İlker Akgün, Aliye Ahu Akgün; Hazırlayanlar: Gülden Erkut, Hüseyin Ekizler, Ömer Zeybek

314

18. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi

2018

Hazırlayan: Mahmut Tekçe

315

Sayılar Teorisi (Şifreleme ve Sihirli Kar Uygulamalarıyla)

2015

Ahmet Şükrü Özdemir

316

8th International Istanbul Textile Conference 2018 Evolution Of Technical Textiles 14-16 April

2018

Editörler: Mehmet Akalın, İsmail Usta, Erkan İşgören, Metin Yüksek, Erhan Sancak, Muhammet Uzun

317

Eğitim istatistiği

2016

Ahmet Şükrü Özdemir

318

Sağlıklı Düşünmek: Perinatal Depresyonun Psikososyal Yönetimi İçin El Kitabı

2017

Çeviri: Perran Boran

319

Tablet Weaving from Anatolia and the Ottoman Court

2017

Şerife Atlıhan

320

Anadolu ve Topkapı Sarayı’ndan Çarpana Dokumalar

2017

Şerife Atlıhan

321

Fédération Internationale d’Education Physique (FIEP) 13th European & 29th World Congress Abstract Book

2018

Editör: Fatih Dervent

322

International Conference on Applied Mathematics, Modeling and Life Science Problems-ICAMLS 18 Abstract Book

2018

Editörler: Faruk Uçar, Bülent Yılmaz, Messoud Efendiyev

323

6. Uluslararası Mavi Karadeniz Kongresi: Uluslararası İlişkiler ve Yeni Dünya Düzeni: Bildiri Özet Kitabı

2018

Editörler:  Meral Balcı, Arzu Al

324

6. Uluslararası Mavi Karadeniz Kongresi Uluslararası İlişkiler ve Yeni Dünya Düzeni - Tam Metin Kitabı

2018

Editörler:  Meral Balcı, Arzu Al

325

Laboratuvar Güvenlik Kılavuzu

2018

Ece İskender

326

Yükseköğretim Personeli ve Öğrencileri Hakkında Soruşturma Usulü ve Rapor Yazma Tekniği 

2018

Göksel Z. İsmailoğlu

327

Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Yürütme Sempozyum Bildiri Kitabı

2019

 Hukuk Fakültesi

328

Sağlık Hukukunda Güncel Sorunlar No: 1- Sorumluluk Sempozyum Özet Bildiri Kitabı

2019

 Hukuk Fakültesi

329

Cumhuriyet'in İlk Kültür Müdürü Mübarek Galib Eldem'in Küre-i Arzda Nüfus-ı İslam Adlı Eseri ve Makaleleri

2019

 Yayına hazırlayan: Ali Satan

330

Metafor Kullanımıyla Marka İmajı Ölçümü Google ve Yandex 

2019

 Taşkın Dirsehan

331

Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Genişletilmiş Eğitim Programı Detay Çalışması

2019

Editör: Ş. Güniz Küçükgüzel
Editör Yardımcıları: Bedia Kaymakçıoğlu, Sevinç Şahbaz

332

2. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi Tam Metin Bildiri Kitabı

2019

Editörler: Musa Üce, A. Faruk Levent

333

Uluslararası 23. Finans Sempozyumu Bildiri Kitabı

2019

Editörler: Jale S. Oran, Meltem Ulusan Polat

334

İlkokulda Özgün Eğitici Etkinlikler : I. Ulusal Atölye Çalışmaları Kitabı

2019

Editörler: Mehmet İnan, Bülent Özden, Seda Gül Kartal, Yüksel Aydın

335

2. Uluslararası Diş Hekimliği Sempozyumu Bildiri Özet ve Tam Metin Bildiri Kitabı

2019

Editör: Korkut Ulucan

336

Uluslararası Hukuk Çerçevesinde Ermeni Meselesine İlişkin Değerlendirmeler

2019

Hukuk Fakültesi Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı

337

Disiplinlerarası Yaklaşımda Uluslararası Matematik ve Müzik Kongresi : Özet ve Tam Metin Bildiri Kitabı

2020

Editörler: Ahmet Ş. Özdemir, Tülün Malkoç

338

Ses Eğitimi Çalıştayı

2020

Editör: Tülün Malkoç

339

Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Mezuniyet Projeleri Özet Kitabı (2016-2019)

2020

Editör: Ş. Güniz Küçükgüzel

340

Siyasal Analiz için Çerçeveler

2020

Ahmet E. Kotil

341

The Language of Present Day American Crime Fiction and Printed Media

2020

Iryna Semeniuk Zümrütdal

342

MCES 2020 Avrupa Çalışmaları Konferansı Tebliğler Kitabı

2020

Editör: İmre Ersoy ; Yayına hazırlayan Ebru Dalğakıran

343

MCES 2020 Avrupa Çalışmaları Konferansı Özet Kitabı

2020

Editör: İmre Ersoy ; Yayına hazırlayan Ebru Dalğakıran

 


Bu sayfa Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından en son 20.09.2019 16:26:04 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM