NO

ESER ADI

YAZAR ADI

1

İktisada Giriş

Ekrem Özelmas

2

İşgörenlerin Çalışmaya Güdülendirilmelerinde İşletmeler Açısından En Uygun Parasal Özendirme Planlarının Seçimi ve Bir Araştırma 

M. Nail Berzek

3

Yolcu Talep Tahminlerinin Ekonometrik ve Matematiksel Analizi

Necdet Tekin

4

Kamu İktisadi Teşebbüslerinde Denetim ve Türkiye'deki Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Mali Denetimi

Uğur Günege

5

Gelişmekte Olan Ülkelerde Vergi Kapasitesi ve Vergi Gayreti

Turgay Berksoy

6

Uluslararası Karayolu Yük Taşımacılığı Yapan Türk İşletmelerinde Muhasebe Organizasyonu

Muhsin Tokgöz

7

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesince Düzenlenen 1983'de Türk İktisat Politikası Sempozyumu ve 1980 Sonrası Türk Vergi Politikası Semineri: Tebliğler ve Yorumlar

İİBF

8

Doğumunun 100. Yılında Yahya Kemal Beyatlı

Fen-Edebiyat Fakültesi

9

Doğumunun 100. Yılında Ömer Seyfeddin

Fen-Edebiyat Fakültesi

10

İktisat Felsefesi

Joan Robinson, çev. Vural Savaş

11

Ortaklıklar Muhasebesi

Mehmet Ali Canoğlu

12

Muhasebe Denetiminde Parasal Birim Örneklemesi Yönetimi ve Bir Uygulama

Nejat Bozkurt

13

Eskiçağ Kütüphaneleri

Nuray Yıldız

14

Türk Hukukunda Kollektif Ortaklıkta Ortakların Sorumluluğu

Güzin (Oğuz) Üçışık

15

Türk İş Hukukunda Sendika İşyeri Temsilciliği ve Güvencesi

Ali Rıza Okur

16

Dimaşk Atabegliği (Tog-Teginliler) 

Coşkun Alptekin

17

Gelişmekte Olan Ülkelerde Dış Ticaret Hadleri ile Ödemeler Dengesi İlişkisi

Tomris Yılmaz

18

Anayasa Hukuku Ders Notları

Yıldızhan Yayla

19

Borçlar Hukuku Dersleri Özel Borç İlişkileri, c.1

Cevdet Yavuz

20

Hukukun Temel İlkeleri: El Kitabı

Erhan Adal

21

Ekonomik Sistemler

Erol Zeytinoğlu

22

Türk Sivil Havacılık Mevzuatı ve Uluslararası Uzay Hukuku Kuralları

Mesut Önen

23

Hadis Edebiyatı: Çeşitleri, Özellikleri, Faydalanma Usulleri

İsmail L. Çakan

24

Katma Değer Vergisi ve Muhasebe Uygulamaları Semineri: Tebliğleri ve Katma Değer Vergisi Paneli Bildirileri

İİBF

25

İslami Türk Edebiyatı Metinlerini Tetkik Metodları

Necla Pekolcay

26

Holding Şirketlerde Muhasebe Düzeni

Osman Altuğ

27

Kimyasal Kinetik ve Makromoleküller 

Cemil Şenvar

28

Finans Matematiği

Osman Yozgat

29

İş Uyuşmazlıkları Sosyolojisi

Jean Daniel Reynaud Çev. Ali Güzel, Ali Rıza Okur

30

Introduction a la Semantiqe

Simone Luise Artuk

31

Ölümünün 50. Yılında Mehmet Akif Ersoy

Fen-Edebiyat Fakültesi

32

Para Politikası: Tarihi- Teorik Gelişmeler ve Türkiye Uygulaması

Vildan  Serin

33

Diferansiyel Geometri II

Ferruh Şemin

34

Besin Analizi

Şükran Geçgil

35

Marmara Üniversitesi 1982 - 1986 Tez Özetleri

Hazırlayan Mualla Zeren

36

Lectures on Medical Ethics

Yahya Kıyak

37

Genel Topolojiye Giriş 

Asuman Ilgaz

38

Kalitatif Analiz Uygulaması (Yarımikro Yöntem)

Emre Dölen

39

Hareketli Protezler (Laboratuvar İşlemleri)

Turan Bişkin

40

Doğal Boyamacılık: Anadolu'da Yün Boyamacılığında Kullanılmış Olan Bitkiler ve Doğal Boyalarla Yün Boyamacılığı

Nevin Enez

41

Basic Elements of Cytogenetics

Bülbin Sunar

42

Kamu Maliyesi Teorisi I: Temel İlkeler

Richard A. Musgrave Çev. Orhan Şener 

43

Kamu Maliyesi Teorisi II: Bütçenin Mikroekonomik Etkileri

Richard A. Musgrave Çev. Orhan Şener 

44

Kamu Maliyesi Teorisi III: Maliye Politikası

Richard A. Musgrave Çev. Orhan Şener 

45

Genel Matematik Alıştırmaları: İkinci Kısım

Richard A. Musgrave Çev. Orhan Şener 

46

Analitik Kimya: Volumetrik Yöntemler

Emre Dölen

47

Eczacı İlaç Gıda Kozmetik: Konuları ile İlgili Yasa, Yönetmelik, Kararname ve Bildiriler

Şükran Geçgil

48

Seramik Teknolojisi

Ateş Arcasoy

49

1986 Yılında İşgücü ve Finansman Giderlerinin Maliyetlere Etkisi ve Bazı Yönetim Sorunları (Tekstil ve Metal Sanayii İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma)

Osman Yozgat

50

Yeni Türk Edebiyatı Antolojisi 1: 1839-1865

Hazırlayan Mehmet Kaplan

51

Çocukta Dünya Tasarımı

Jean Piaget

52

Iris Murdoch, Felsefesi ve Sanatı

Nazan Aksoy

53

Hz. Ömer Zamanında Gayr-ı Müslimler

Mustafa Fayda

54

Alman Edebiyatı Tarihi ve Antik Devir

Neşe Onural

55

Elektrokimya ve Kimyasal Termodinamik

Musa Şahin

56

Finansal Yönetim: İlkeler ve Uygulamalar 1

Osman Altuğ

57

Organik Kimya

İnci Tezcan

58

Ölümünün 100. Yılında Namık Kemal

Fen-Edebiyat Fakültesi

59

Kontrollu İlaç Serbestleştiren Sistemler

Ayla Gürsoy

60

Yüksek Ortaçağ Alman Edebiyatında Seher Şarkısı (Alba)

Neşe Onural

61

Patent ve Lisans (Patent, Marka, Know-how) Sözleşmesi Hukuku

Ali Sait Yüksel

62

Eğitim Planlaması ve Yönetim

Muhsin Hesapçıoğlu

63

Sinan ve Çağı

Selçuk Mülayim

64

Yeni Türk Edebiyatı Antolojisi V

Hazırlayan Mehmet Kaplan

65

S.S.C.B.'deki Türkler Ağırlıklı Çağdaş Türk Dünyası

Nadir Devlet

66

Kalitatif Analiz Yöntemleri

Mine Enginün

67

İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi

Belma Derman Semiz

68

İstanbul'daki Altı ve Sekiz Destekli Camilerimizin Gelişimi

Ayla Ersoy

69

Political Theory v.1: Historical Foundations

Kemali Saybaşılı

70

Doğumunun 100. Yılında Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Fen-Edebiyat Fakültesi

71

Hadis Usulü Şekil Ve Örneklerle

İsmail L. Çakan

72

Boyarmadde Kimyası

İnci Başer

73

XVI. Asırda Mısır Eyaleti

Seyyid Muhammed es- Seyyid Mahmud

74

Hadidi: Tevarih-i Al-i Osman (1299-1523)

haz. Necdet Öztürk

75

Ahmet Mithat Efendi'nin Tiyatroları

haz. İnci Enginün

76

Eskiçağ Tarihinin Anahatları 1

Bülent İplikçioğlu

77

İslam'da Ölçü Sistemleri

Walther Hinz, Çeviren: Acar Sevim

78

Turizm Eğitiminde Nitelik Araştırması

Osman Yozgat

79

Marmara Üniversitesi 1987-1988 Tez Özetleri

haz. Mualla Zeren

80

The Concept of the Continental Shelf in Its Historical Evolution : With Special Emphasis on Entitlement

Aslan Gündüz

81

Financial Accounting: Principles and Turkish Accounting Practices

Uğur Günege

82

Kamu Maliyesi Teorisine Giriş

Ömer Faruk Batırel

83

Bitki (Angiosperm) Embriyolojisi

Meral Ünal

84

Zooloji Terimleri Sözlüğü

Rikap Yüce

85

Türkiye'nin Çağdaşlaşma Sürecinde Tanzimat

Enver Koray

86

Yurt Dışından Dönen İşçi Çocuklarının Türk Toplumuna ve Eğitim Sistemine Uyum Sorunları

Muhsin Hesapçıoğlu

87

Analitik Kimyaya Giriş [Sulu Çözeltilerde Denge]

Emre Dölen

88

Genel Kimya : Laboratuvar Denemeleri

Emre Dölen

89

Yüksek Matematiğe Giriş: cilt 1 

Ersin Erol

90

Genel Fotoğraf Tekniği 

Ateş Vuran

91

Farmasötik Teknoloji Uygulamaları 1

Ayla Gürsoy

92

Farmasötik Teknoloji Uygulamaları 2

Ayla Gürsoy

93

Halk Sağlığı Araştırma Özetleri

Hazırlayan: Osman Hayran

94

Milletlerarası Çağdaş Türk Alfabeleri Sempozyumu: 18-20 Kasım 1991

Hazırlayan: Nadir Devlet

95

XV. Yüzyıl Osmanlı Ağaç İşçiliği 

Ayla Ersoy

96

Anonim Tevarih-i Al-i Osman

F. Giese, Hazırlayan: Nihat Azamat

97

Sağlık Meslek Yüksek Okulları için İnsan Fizyolojisi

Berrak Ç. Yeğen

98

İktisada Giriş: Temel Kavramlar ve Prensipler

Orhan Oğuz

99

Yunus Emre Sempozyumu: Bildirileri, 2 Mayıs 1991, İstanbul

Fen-Edebiyat Fakültesi

100

Sofyalı Ali Çavuş Kanunnamesi: Osmanlı İmparatorluğu'nda Toprak Tasarruf Sistemi'nin Hukuki ve Mali Müeyyede ve Mükellefiyetleri

Hazırlayan: Midhat Sertoğlu

101

Bor ve Silisyum Kimyası

Sülin Taşçıoğlu

102

Modern Nükleer Magnetik Rezonans Spektroskopisi ve Uygulamaları

Kemal Yelekçi

103

VIII. Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu = Turkish VIIIth National Symposium on Chemistry and Chemical Engineering, 7-11 Semptember 1992, İstanbul: Volume I

Editör: Adnan Aydın

104

VIII. Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu = Turkish VIIIth National Symposium on Chemistry and Chemical Engineering, 7-11 Semptember 1992, İstanbul: Volume II

Editör: Adnan Aydın

105

VIII. Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu = Turkish VIIIth National Symposium on Chemistry and Chemical Engineering, 7-11 Semptember 1992, İstanbul: Volume III

Editör: Adnan Aydın

106

VIII. Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu = Turkish VIIIth National Symposium on Chemistry and Chemical Engineering, 7-11 Semptember 1992, İstanbul: Volume IV

Editör: Adnan Aydın

107

Autonomie und Aufgaben der Zentralbanken: Insbesondere in den Inflatorischen Wirtschaften am beispiel der Türkei

Ali Sait Yüksel

108

Radyo ve Televizyon Yayınlarını Denetim Yöntemleri

Jale Sarmaşık

109

Elektrik Tesisleri I: Üretim Merkezleri

İrfan Güney

110

Yazılı ve Sözlü Görüntülü Written Oral Visual Basın Yayın İletişim Bilimleri: Communication Media Studies

Güner Öztuna

111

Yeni Türk Edebiyatı Antolojisi II: 1865-1876 

Hazırlayan Mehmet Kaplan

112

Sağlık Araştırmalarında Örnek Büyüklüğünün Belirlenmesi: Pratik El Kitabı

S. K. Lwanga

113

Finansal Kontrol Sisteminde Yönetici Etkinliğini Ölçümleme 

A. Sait Sevgener

114

Halkla İlişkiler Giriş

Filiz Balta Peltekoğlu

115

Elyaf  Bilgisi

İnci Başer

116

İlaçların Metabolizması: (Biyotransformasyon)

Sevim Rollas

117

Sağlık Meslek Yüksekokulları İçin Farmakoloji

Kemal Berkman

118

Oral Mukoza Hastalıkları

Semih Özbayrak

119

Merkez Bankasının Özerkliği ve Özellikle Enflasyonist Ekonomilerdeki İşlevleri 

Ali Sait Yüksel

120

Experiments in Biology: Laboratory Manual

Sema S. Ergezen

121

Obruk Platosu ve Çevresinin Jeomorfolojisi

Ali Selçuk Biricik

122

Artistik Jimnastik: Temel Teknik Hareketlerin Öğretim Yöntemleri ve Yardım Şekilleri

Sami Mengütay

123

Problemes de Narrations dans les Romans d'andre Malraux : (les conquerants la voi Royale, la Condition Humaine, L'espoir)

Hüseyin Gümüş

124

İşletme Yöneticilerinin  Davranışlarına Yön Veren Hakim Kişilik Faktörleri İle Yönetsel Davranış Arasındaki İlişkiler Ve Uygulama

Asuman Uluçınar Türkel

125

Temel Cerrahi Teknikleri

Erhan Onuk

126

Facultatis Decima Anniversaria: Adliye ve Çocuk Suçluluğu Sempozyumu, 26-28 Ekim 1992

Hukuk Fakültesi

127

Yunus Emre'nin Şiirine Çağdaş Bir Yaklaşım

Vahap Kabahasanoğlu

128

Konstrüksiyonda Mukavement

Osman Yazıcıoğlu

129

Fiziksel Ölçmeler ve Değerlendirilmesi

İsa Eşme

130

Eski Çağda Deri Kullanımı ve Teknolojisi

Nuray yıldız

131

General Chemistry

Sevil Ünal

132

Yapı Kooperatiflerinde Yönetim-Denetim Sorunları ve Sorumluluklar

Osman Altuğ

133

Facultatis Decima Anniversaria: 10. yıl Armağanı

Hukuk Fakültesi

134

Gelişmekte Olan Ülkeler Yönünden Dış Borçlanmanın Ekonomik Önemi ve Türkiye'nin Dış Borçlanması : (Doktora Tezi)

F. Nuray Altuğ

135

Yeni Türk Edebiyatı Antolojisi  III 

Hazırlayan: Mehmet Kaplan

136

Mühendislikte Ergonomik Faktörler

Muhittin Şimşek

137

Hz. Ömer Zamanında Gayr-ı Müslümler

Mustafa Fayda

138

Kamu Kesimi Ekonomisi

Joseph E. Stiglitz; Çeviren: Ömer Faruk Batırel

139

Selected Topics on Turkish Tax Accounting

Necdet Şensoy

140

İslami Türk Edebiyatı Metinlerini Tetkik Metodları

Necla Pekolcay

141

Çözümlü Enerji İletim Hatları Problemleri

İrfan Güney

142

Karadeniz Sorunları= Environmental Problems of the Black Sea

Editör: Adnan Aydın

143

Yükseköğretim Gençliğinin Sorunları: Marmara Üniversitesi Örneği

Adil Çağlar

144

M. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Seminerleri 1993-1994

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

145

Prof. Dr. Hakkı Dursun Yıldız Armağanı

 Fen Edebiyat Fakültesi

146

Gelecek Yönetim Uygulamaları

Esin (Can) Mutlu

147

İşletme Yönetim Modelleri Araştırması 

Esin (Can) Mutlu

148

Esnek Bütçeler

Mehmet Özkan

149

Maliyet Sistemleri

Mehmet Özkan

150

Genel Kimya

Hikmet Savcı

151

Aylak Sınıf

Çeviren: İnci User

152

Göstergelerle Ekonomik Durumun İzlenmesi

Müfit Kayüz

153

Lectures and Seminars in Physical Medicine and Rehabilitation

Önder Kayhan

154

Lokal Enjeksiyonlar

Önder Kayhan

155

Marmara University Catalog of Graduate Programs: 1995 - 1996

 

156

Marmara University Catalog of Graduate Programs: 1997 - 1998

 

157

Privatisation in the UK and Turkey with Particular Rreference to the Coal Sector

Muzaffer Dartan

158

Şirket Değerleme ve Bir Uygulama Örneği

Metin Sağmanlı

159

Anorganik Kimya Laboratuvarı: Örnek Preparatlar

Sülin Taşcıoğlu

160

Doğrusal Olasılık, Logit, Probit Modelleri ve Bir Uygulama

Şule Özmen

161

Kalite Yönetimi

Muhittin Şimşek

162

Eskiçağ Tarihinin Anahatları 2

Bülent İplikçioğlu

163

Önemli Bir Turistik Mahal Olarak İstanbul ve Milli Saraylar

Kenan Kurtoğlu

164

Prof. Dr. Adnan Tezel'e Armağan

 

165

Ulumu'l Kur'an Kaynaklarından Cezeri ve Teyyibesi

Ali Osman Yüksel

166

Les Recherches sur le Bilinguisme

Hilmi Alacaklı

167

Temel Biyokimya

Nesrin Kartal Özer

168

Kalitatif Analiz Uygulaması (Yarımikro Yöntem)

Emre Dölen

169

Fungal (Mantari) Büyüme İçin Kimyasal ve Fiziksel Çevre Koşulları

Günay Çolakoğlu

170

İdil - Ural Ekspedisyonu: Tatarlar, Başkurtlar, Çuvaşlar

Nadir Devlet

171

Doktora ve Yüksek Lisans Tez Özetleri 1997

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

172

Doktora ve Yüksek Lisans Tez Özetleri 1990 - 1996

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

173

Yeni Türk Edebiyatı Antolojisi IV: Ekrem, Hamid, Sezai ve Ara Nesil

Fen Edebiyat Fakültesi

174

L'intertextualite Et L'ironie Dans Bel-Ami De Guy De Maupassant

Murat Demirkan

175

La Problematique De L'ironie Gidienne Dans La Symphonie Pastorale

Murat Demirkan

176

Sazan Üretimi

Meral Soylu

177

Türkiye Denizlerinde Yaşayan Balıklar (200 tür)

Rikap Yüce

178

Tekstil Teknolojisi

İnci Başer

179

Cours D'initiation a la Litterature Française I

Hüseyin Gümüş

180

Cours D'initiation a la Litterature Française II

Hüseyin Gümüş

181

Tekstilde Kimyasal Testler

Yusuf İnanıcı

182

Su Ürünlerinde Uygulamalı İstatistik

Meral Soylu

183

Kurucu Rektörümüz Prof.Dr.Orhan Oğuz’a Armağan

 

184

A Critical Re-Evaluation Of The Target-Oriented Approach To Interpreting And Translation

Tunç Özben

185

An Introduction to International Investments

Gürel Konuralp

186

Öğretmenlik Mesleğine Giriş

Semra Ünal

187

Bilgisayar Destekli Öğretim Teknolojileri

Servet Bayram

188

Tohumsuz Bitkiler Sistematiği

Günay Çolakoğlu

189

Türkiye Üniversitelerinin Almanca Bölümlerinde Yapılan Çalışmaların Bibliyografyası

Fatma Erkman

190

Zooloji Terimleri Sözlüğü

Rikap Yüce

191

Analitik Kimyaya Giriş [Sulu Çözeltilerde Denge]

Emre Dölen

192

Organik Bileşikleri ile İlaçların Adlandırılması ve Temel Organik Reaksiyonlar

Mert Ülgen

193

Türk Dünyasında Nevruz

Yayına hazırlayan: Nadir Devlet İnceleyen: Emine Gürsoy Naskali

194

Doktora ve Yüksek Lisans Tez Özetleri

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

195

IV. Türk Eczacılık Tarihi Toplantısı Bildirileri (4-5 Haziran 1998, İstanbul)

ed. Emre Dölen

196

Çözümlü Diferansiyel Denklemler 

Melek Hamzaoğlu

197

La Problematique Traductologique entre l'anglais, le Français le Turc

J. Ümran Derkunt

198

Çeviri Yöntemleri İçin Söylem Çözümlemesi

Jean Delisle

199

Türkçede Kullanılan Fransızca Sözcükler

J. Ümran Derkunt

200

Fen Eğitimi: İlkeler, Stratejiler ve Yöntemler

Ayla Gürdal

201

Nitelik Açısından Okul Öncesi Eğitim Kurumları ve İlgili Bir Araştırma

Rengin Zembat

202

XIII. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı

Elçin Gürkan, Ertan Tuzlacı

203

Doktora ve Yüksek Lisans Tez Özetleri 1999-2000

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

204

Tekstil Endüstrisinde Renk Ölçümü

Erhan Öner

205

Pour Une Etude Comparative Des Structures Phonologiques et Syntaxiques Des Langues Turque et Française

Şahali Aydoğdu

206

Une Introduction au Systeme Phonetique et Graphique du Français Actuel

Şahali Aydoğdu

207

Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri Yazım El Kitabı

Zeyhep Bilgin

208

Elektrik Tesisleri I (Üretim Merkezleri)

İrfan Güney

209

Çözümlü Enerji İletim Hatları Problemleri

İrfan Güney

210

T.C. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Rehberi 2002-2003 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

211

T.C. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Rehberi 2006-2007 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

212

Çevre: Bilinci, Bilgisi ve Eğitimi

Sevim Ünal

213

Refah Devletinin Kurumsallaşma Süreci ve Ülke Grupları İtibarıyla İncelemeler

Dilek Yılmazcan

214

Öğretmenlik Mesleğine Giriş

Semra Ünal

215

Elyaf Bilgisi

İnci Başer

216

Fen Eğitimi 2: Etkinlikler

Ayla Gürdal

217

Human Rights Education and Practice in Turkey in the Process of Candidacy to the EU

Muzaffer Dartan, Münevver Cebeci

218

The European Union Englargement Process and Turkey

 

219

ECO Bölgesi Uluslararası Aktörlerin Rolü ve Türkiye

Muzaffer Dartan

220

Diferansiyel Denklemler ve Elektrik - Elektronik Devre Uygulamaları

Mehmet Tektaş

221

Uygulamalı İntegral

Mehmet Tektaş

222

T.C. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimlerde Lisansüstü Tez Çalışmaları Yüksek Lisans - Doktora 1982-2002

 

223

Bitkisel Tedavi

Elçin Gürkan

224

T.C. Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Rehberi 2003-2004 

Editör: Adnan Aydın

225

Doktora ve Yüksek Lisans Tez Özetleri

haz. Sevim Rollas

226

Radyasyon Güvenliği El Kitabı

Fuat Dede

227

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne Katılım Sürecinde Marmara Üniversitesi Öğrencilerinin Geleceğe ve Avrupa İle İlişkilere Bakışı

Muzaffer Dartan

228

Doktora ve Yüksek Lisans Tez Özetleri 2003

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

229

T.C. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Rehberi 2005-2006

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

230

Europeanisation of South-Eastern Europe: Domestic Impacts of the Accession Process

 

231

European Union And Turkey: Reflections on the Prospects for Membership

ed. Nanette Neuwahl

232

T.C. Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Özetleri 2004

Fen Bilimleri Enst.

233

Girişimcilik Eğilimi: Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

Deniz Börü

234

Doktora ve Yüksek Lisans Tez Özetleri 2004-2005

haz. Sevim Rollas

235

Fabrika Kuruluş Yeri Seçimi Politikalarına İlişkin Uygulamaların Araştırılması

Yılmaz Göbenez

236

Plastik İşletmelerinde Zaman Etüdü İle İlgili Bir Çalışma

Yılmaz Göbenez

237

Anadolu'dan Esintiler: Düzenlemeli Halk Türkülerimiz

Mustafa Uslu

238

Cemal Reşit Rey'den Şan ve Piyano Dağarımıza 12 Anadolu Türküsü

Mustafa Uslu

239

Avrupa Birliği'ne Bakış Açıları Yönünden Akademisyen Profili

Şahamet Bülbül

240

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 2006-2007 Diploma Projeleri Sergisi

Güzel Sanatlar Fakültesi

241

İnternet ve Pazarlama: Başarı Hikâyeleri Başarılı Oyuncuların Sırları

Arzu Baloğlu

242

Cumhuriyet'in İlanından Günümüze Türkiye'de Müzik Eğitimi Üzerine Bir Çalışma

Mustafa Uslu

243

Türkiye- Japonya İpek Yolunda Dostluk ve Barış: Gelenekselden Çağdaşa Tekstil Sanatında Sentezler Sempozyumu 

Güzel Sanatlar Fakültesi

244

Marmara Üniversitesi Güzelsanatlar Fakültesi 1. Ulusal Haluk Tezonar Heykel Sempozyumu

Güzel Sanatlar Fakültesi

245

Bir Binanın Anıları Üsküdar Toptaşı Valide-i Atik Külliyesi

Güzel Sanatlar Fakültesi

246

Bauhaus Ekolü Işığında Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulu ve Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin Dünü-Bugünü

Güzel Sanatlar Fakültesi

247

Sanat ve Tasarım Eğitiminde Tatbiki Güzel Sanatlar Okulu Gerçeği

Bircan Ak

248

50. Yılda Büyük Buluşma: Öğretim Üyeleri Sergisi

Güzel Sanatlar Fakültesi

249

DTGSYO - MÜGSF Mezunlar Sergisi 13 - 25 Haziran 2009

Güzel Sanatlar Fakültesi

250

TC. Anadolu Üniversiteleri Güzel Sanatlar Fakülteleri Sanat Eğitimi Paneli: 50. Yıl Etkinlikleri 

Güzel Sanatlar Fakültesi

251

50 Yılın Mezunları Kataloğu

Güzel Sanatlar Fakültesi

252

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 2007-2008 Diploma Projeleri Sergisi

Güzel Sanatlar Fakültesi

253

100. yılında II. Meşrutiyet: Gelenek ve Değişim ekseninde Türk Modernleşmesi Uluslararası Sempozyumu: Bildiriler

Haz. Zekeriya Kurşun, Cemil Öztürk, yasemin Tümer Erdem, Arzu M. Nurdoğan

254

Acil Hastaya Yaklaşım (On-line)

Dilek Gogas Yavuz

255

Acil Hastaya Yaklaşım Kılavuzu Dahiliye (On-line)

Dilek Gogas Yavuz

256

Tıpta Uzmanlık Tercihi (On-line)

Tıp Fakültesi

257

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 5. Uluslararası Öğrenci Trienali

Güzel Sanatlar Fakültesi

258

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 5. Uluslararası Öğrenci Trienali Uluslararası Sempozyum

Güzel Sanatlar Fakültesi

259

50. Yılında Phillips Eğrisi: Makro Ekonomik İstikrar ve Maliyetleri

K. Batu Tunay

260

Türk Bankacılık Sektöründe Risk Yönetimi: Piyasa Riski Üzerine Bir Uygulama 

Gülcan Çağıl

261

Mortage Sistemi ve Mortage Kredilerinin Gelişimini Etkileyen Faktörlerin Analizi: Türkiye Örneği

Güçlü Okay

262

Değişen Avrupa ve Türkiye: Güncel Tartışmalar

Çiğdem Nas, Rana İzci

263

Changing Europe and Turkey: Current Debates

Çiğdem Nas, Rana İzci

264

2008 Diploma Projeleri Kataloğu

Güzel Sanatlar Fakültesi

265

2009 Diploma Projeleri Kataloğu 

Güzel Sanatlar Fakültesi

266

Mimar Sinan Bibliyografyası

Selçuk Mülayim

267

Yetişkinde Fizik Muayene: Temel Yöntemler

Tıp Fakültesi

268

Deutsch-Türkische Verhältnisse im Europäischen Kontext

Muzaffer Dartan, Hagen Lichtenberg, Ali Eliş

269

Türk-Alman İlişkilerinde Özel Bir Dönem: Türkiye'ye Sığınan Alman Bilim Adamları

Muzaffer Dartan

270

M.Ü. Eczacılık Fakültesi Eğitim-Öğretim Rehberi 2011

Eczacılık Fakültesi

271

Türkisches Recht, Islamisches Recht und Manche Modernen Aspekte

Servet Armağan

272

Marmara Denizi'nin Değişen Oşinografik Şartlarının İzlenmesi Projesi (Marem) 2009 Senesi Çalışma Verileri (Ön Raporlar) Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi

273

Marmara Denizi'nin Değişen Oşinografik Şartlarının İzlenmesi Projesi (Marem) 2010 Senesi Çalışma Verileri (Ön Raporlar) Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi

274

Hücre Biyolojisi

Meral Ünal

275

Marmara Denizi'nin Değişen Oşinografik Şartlarının İzlenmesi Projesi (Marem) 2011 Senesi Çalışma Verileri

Artüz, M. Levent

276

Uluslararası Tartışma Ortamında Transfer Fiyatlandırması

Funda Başaran Yavaşlar

277

Transfer Pricing in International Discussion

Funda Başaran Yavaşlar

278

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Güzel Sanatlar Fakültesi

279

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 6. Uluslararası Öğrenci Trienali

Güzel Sanatlar Fakültesi

280

6. Uluslararası Öğrenci Trienali Sempozyumu Bildiri Özet Kitapçığı

Güzel Sanatlar Fakültesi

281

Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nin 50. Yılı

Ed. Gülden Z. Omurtag

282

Kalitatif Analiz Uygulamaları (Yarımikro Yöntem)

Emre Dölen, Mürşit Pekin

283

13. Ulusal İşletmecilik Kongresi Bildiriler Kitabı

Ed.Uğur Yozgat

284

Bağlama (Tambura) Albümü

Mehmet Ali Özdemir

285

Modern Türkiye Tarihi

Ed. Süleyman Beyoğlu, Ali Satan

286

Her Güzelin Bir Kusuru Var / No Beauty without a Flaw

Güzel Sanatlar Fakültesi

287

Global Pazarlama

Mert Uydacı, Erdoğan Taşkın

288

Çevre Koruma

Mert Uydacı

289

Matbaa Malzeme Bilimi

Cem Aydemir, Ş. Cem Özakhun

290

Uygulamalı Genel matematik

Mehmet Tektaş, Necla Tektaş, Nevzat Onat, Selçuk Atış

291

Haydi Çocuklar Söyleyelim: Piyano Eşlikli Çocuk Şarkıları

Duygu Piji Küçük, Levent Deniz

292

Yükseköğretim Politikaları Üzerine Görüşmeler

M. Zafer Gül

293

Metalurji ve Malzeme Mühendisleri için Faz Diyagramları

Ziya Engin Erkmen

294

6th International Istanbul Textile Conference Proceedings Book

Editör: Mehmet Akalın, İsmail Usta, Erhan Sancak, Muhammet Uzun, Metin Yüksek

295

Üniversite Gençliğinde Avrupa Birliği Algısı: Marmara Üniversitesi 2004 ve 2014 Anketlerinin Bir Değerlendirmesi

Emirhan Göral, Lale Özdemir, E.Serra Yurtkoru, Muzaffer Dartan

296

Eski Türk Edebiyatı Tarihi

Ömer Zülfe

297

Metin Şerhi

Ömer Zülfe

298

Icovacs 2015 Proceedings

Editors: Gülfem Tuzkaya, Bahar Sennaroğlu, Serol Bulkan

299

Istanbul Endoscopic Ultrasound and Advanced Endoscopy Days- ISTEUS 2015 Syllabus

Editör: Deniz Güney Duman

300

Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Bitirme Ödevleri Özet Kitabı, (2010-2015) 

Editör Ş. Güniz Küçükgüzel

301

Türk Sinemasının 100. Yılına Armağan

Editör: Nurşen Mazıcı

302

Ceramic Processing Techniques Laboratory Book: Including the Determination of Basic Thermodynamic Constants

Ziya Engin Erkmen

303

International Conference on Trends and Perspectives in Linear statistical inference book of abstracts - Linstat 2016

Editör: Birsen Eygi Erdoğan, Deniz İnan, Yayına hazırlayan: Fatih Kızılaslan, Busenur Sarıca, Öyküm Esra Aşkın

304

Engelliler için Mimari Çözümler

Emel İşleyen

305

Fransa'daki Müslüman ve Türk Toplulukların Hak ve Özgürlüklerinin Analizi

Editörler: Nuri Tınaz, Meltem Çelik Dirsehan,  Ahmet Uysal

306

T.C. Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eğitim Öğretim Rehberi 2016

Hazırlayanlar Ş. Güniz Küçükgüzel … [ve öte.]

307

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Perspektifinden Kadın

Editörler: Nuray Akgül Yılmaz, Yasemin Özerkek, İrem Konca

308

7th International Istanbul Textile Conference

Editörler: Mehmet Akalın, Günay Atalayer, İsmail Usta, Metin Yüksek, Erkan İşgören

309

V. International Blue Black Sea Congress Proceeding

Editörler: Aleaddin Yalçınkaya, Arzu Al, Hakan Mehmetçik

310

İstanbul'da İstihdam Eğilimlerinin Belirlenmesi

Aliye Ahu Akgün, Başak Demireş Özkul, İlker Akgün, Semiha Fatma Turgut; Editörler: İlker Akgün, Aliye Ahu Akgün; Hazırlayanlar: Gülden Erkut, Hüseyin Ekizler, Ömer Zeybek

311

18. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi

Hazırlayan: Mahmut Tekçe

312

Sayılar Teorisi (Şifreleme ve Sihirli Kar Uygulamalarıyla)

Ahmet Şükrü Özdemir

313

8th International Istanbul Textile Conference 2018 Evolution Of Technical Textiles 14-16 April

Editörler: Mejmet Akalın, İsmail Usta, Erkan İşgören, Metin Yüksek, Erhan Sancak, Muhammet Uzun

314

Eğitim istatistiği

Ahmet Şükrü Özdemir

315

Sağlıklı Düşünmek: Perinatal Depresyonun Psikososyal Yönetimi İçin El Kitabı

Çeviri: Perran Boran

316

Tablet Weaving from Anatolia and the Ottoman Court

Şerife Atlıhan

317

Anadolu ve Topkapı Sarayı’ndan Çarpana Dokumalar

Şerife Atlıhan

318

Fédération Internationale d’Education Physique (FIEP) 13th European & 29th World Congress Abstract Book

Editör: Fatih Dervent

319

International Conference on Applied Mathematics, Modeling and Life Science Problems-ICAMLS 18 Abstract Book

Editörler: Faruk Uçar, Bülent Yılmaz, Messoud Efendiyev

320

6. Uluslararası Mavi Karadeniz Kongresi: Uluslararası İlişkiler ve Yeni Dünya Düzeni: Bildiri Özet Kitabı

Editörler:  Meral Balcı, Arzu Al

321

6. Uluslararası Mavi Karadeniz Kongresi Uluslararası İlişkiler ve Yeni Dünya Düzeni - Tam Metin Kitabı

Editörler:  Meral Balcı, Arzu Al

322

Laboratuvar Güvenlik Kılavuzu

Ece İskender

323

Yükseköğretim Personeli ve Öğrencileri Hakkında Soruşturma Usulü ve Rapor Yazma Tekniği 

Göksel Z. İsmailoğlu

324

Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Yürütme Sempozyum Bildiri Kitabı

 Hukuk Fakültesi

325

Sağlık Hukukunda Güncel Sorunlar No: 1- Sorumluluk Sempozyum Özet Bildiri Kitabı

 Hukuk Fakültesi

326

Cumhuriyet'in İlk Kültür Müdürü Mübarek Galib Eldem'in Küre-i Arzda Nüfus-ı İslam Adlı Eseri ve Makaleleri

 Yayına hazırlayan: Ali Satan

327

Metafor Kullanımıyla Marka İmajı Ölçümü Google ve Yandex 

 Taşkın Dirsehan

328

Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Genişletilmiş Eğitim Programı Detay Çalışması

Editör: Ş. Güniz Küçükgüzel
Editör Yardımcıları: Bedia Kaymakçıoğlu, Sevinç Şahbaz

329

2. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi Tam Metin Bildiri Kitabı

Editörler: Musa Üce, A. Faruk Levent

330

Uluslararası 23. Finans Sempozyumu Bildiri Kitabı

Editörler: Jale S. Oran, Meltem Ulusan Polat

331

İlkokulda Özgün Eğitici Etkinlikler : I. Ulusal Atölye Çalışmaları Kitabı

Editörler: Mehmet İnan, Bülent Özden, Seda Gül Kartal, Yüksel Aydın

332

2. Uluslararası Diş Hekimliği Sempozyumu Bildiri Özet ve Tam Metin Bildiri Kitabı

Editör: Korkut Ulucan

333

Uluslararası Hukuk Çerçevesinde Ermeni Meselesine İlişkin Değerlendirmeler

Hukuk Fakültesi Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı


This page updated by Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı on 20.09.2019 16:26:04

QUICK MENU