UZAKTAN ÖĞRETİM FAALİYETLERİYLE İLGİLİ SENATO KARARLARI

MARMARA ÜNİVERSİTESİ
2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI UZAKTAN ÖĞRETİM
FAALİYETLERİYLE İLGİLİ SENATO KARARLARI
DUYURUSU

SINAVLAR VE UYGULAMA YÖNTEMLERİ

Üniversitemiz akademik takviminde 04-12 Nisan 2020 tarihleri arasında yapılması planlanan Bahar Yarıyılı Ara Sınavları ertelenmiştir. Sınav tarihleri (Ara sınav, final, bütünleme), sınav uygulama yöntemleri ve Yaz Okulu ile ilgili çalışmalar Mayıs 2020 de tamamlanarak duyurulacaktır.

UYGULAMALI DERSLER VE FAALİYETLER

Laboratuvar, iş yeri eğitimi ve uygulaması, işbaşı uygulamalı eğitim, staj, intörn eğitimi, mesleki uygulamalı dersler (birimlere özel program uygulaması sonucunda belirlenen ders ve uygulamalar)  kapsamına giren ve uygulamalı olarak yapılma zorunluluğu olan dersler için ileri tarihli yoğunlaştırılmış telafi programı hazırlanacak ve programlar birimlerin web sayfalarında duyurulacaktır.

KAYIT DONDURMA

Önlisan, lisans ve lisansüstü öğrencilerimiz kayıt dondurma taleplerini 20 Nisan 2020 tarihine kadar http://obys.marmara.edu.tr adresindeki “kayıt dondurma talep” formunu doldurarak yapabileceklerdir. Kayıt dondurma 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için geçerli olmak üzere bir yarıyıl kayıt dondurma hakkı verilecek ve kayıt dondurulan süre azami öğrenim süresinden sayılmayacaktır.

ÖĞRENCİ KATKI PAYLARI

Öğrenci katkı payları, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 46/b maddesi ile 19/11/1992 tarihli ve 3843 sayılı Kanun’un 7’nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenmektedir. Öğrencilere geri ödenmesi ya da alınmaması hususu Cumhurbaşkanlığı kararı ile belirlenmektedir.

DERS ÇAKIŞMA KONTROLÜNÜN KALDIRILMASI

Bahar yarıyılı başlangıcında ders çakışma kontrolüne göre kayıtlanamadığınız dersleri yönetmelikteki ders sayısı ve kredi sınırlarını geçmemek üzere seçebilirsiniz. Daha önce aldığınız derslere ilave olarak ders çakışmasından dolayı alamadığınız dersleri 20 Nisan 2020 tarihine kadar  http://obys.marmara.edu.tr adresindeki “çakışma ders talep” formunu doldurarak talep edebilirsiniz.

ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINDAKİ BİTİRME PROJESİ/BİTİRME TEZİ/MEZUNİYET PROJESİ/PROJE DERSLERİ

Önlisans ve lisans programlarındaki bitirme projesi/bitirme tezi/mezuniyet projesi/proje dersleri, bu derslerde danışmanlık yapan öğretim üyelerinin ve projeleri yapan öğrencilerin bölüm başkanlıklarına faaliyetlerini çevrimiçi olarak yapabilecekleri yönündeki beyanlarını 20 Nisan 2020 tarihine kadar bildirmeleri halinde bu derslere çevrimiçi olarak devam edilecektir.

Ayrıca çevrimiçi yapılamayacak Önlisans ve lisans programlarındaki bitirme projesi/bitirme tezi/mezuniyet projesi/proje derslerinin Mayıs 2020 de açıklanacak akademik takvime göre yapılacaktır.

LİSANSÜSTÜ TEZ ÇALIŞMALARI

Lisansüstü tez çalışmalarında danışmanlık yapan öğretim üyelerinin ve tez öğrencilerinin anabilim dalı başkanlıklarına faaliyetlerini çevrimiçi olarak yapabilecekleri yönündeki beyanlarını 20 Nisan 2020 tarihine kadar bildirmeleri halinde tez danışmanlıklarının ve aynı zamanda uzmanlık alan derslerinin de çevrimiçi olarak devam edebileceklerdir.

Ayrıca çevrimiçi yapılamayacak Lisansüstü tez çalışmalarının tümünün  (tez danışmanlığı, uzmanlık alan dersi, tez savunma, doktora tez izleme vd.) Haziran 2020 tarihine ertelenmesine, Haziran 2020 tarihine kadar geçen sürenin öğrenim süresinden sayılmayacak ve ilave süre olarak verilecektir.

TEZ İZLEME KOMİTESİ TOPLANTILARI

Çevrimiçi olarak devam edilmesine karar verilen doktora tez çalışmalarının, tez izleme komite toplantıları, ilgili enstitülerin gerekli düzenlemeleriyle dijital ortamda yapılabilecektir.

DOKTORA TEZ ÖNERİSİ

Doktora Tez Önerisinin; öğrenci, danışmanı ve tez izleme komitesi üyelerinin Anabilim Dalı Başkanlıklarına Tez Önerisini çevrimiçi olarak yapılabileceğine dair beyanları ve ilgili enstitülerin gerekli düzenlemeleriyle dijital ortamda yapılabilecektir.

DOKTORA YETERLİLİK SINAVLARI

Doktora Yeterlilik Sınavları Haziran 2020 tarihine ertelenmesine, Haziran 2020 tarihine kadar geçen sürenin öğrenim süresinden sayılmayacak ve ilave süre olarak verilecektir.

LİSANSÜSTÜ TEZ SAVUNMA SINAVLARI

Lisansüstü Tez Savunma Sınavları, tez danışmanı, tez öğrencisi ve tez jüri üyelerinin Anabilim Dalı Başkanlıklarına Tez Savunma Sınavının çevrimiçi olarak yapılabileceğine dair beyanları ve Enstitülerin gerekli alt yapıyı oluşturup sınav sürecinin kayıt altına alınmasını hukuki açıdan denetlenebilecek hale getirmesi halinde dijital ortamda yapılabilecektir.

ÜNİVERSİTEMİZLE YAPILAN, ERASMUS, MEVLANA, VB., İKİLİ İŞBİRLİĞİ ANLAŞMALARI KAPSAMINDA YURTDIŞINDA EĞİTİM-ÖĞRETİM GÖREN  ÖĞRENCİLER

Üniversitemizle yapılan, Erasmus, Mevlana, vb., ikili işbirliği anlaşmaları kapsamında yurt dışında eğitim-öğretim gören öğrencilerimizin mağdur olmamaları için;

  1. Öğrenci yurda döndüğünde kendisine geç kayıt imkânı verilmesine ve eğitimine üniversitemizde,
  2. Öğrenci yurda döndükten sonra yurtdışındaki üniversitede açılan çevrimiçi eğitime katılarak eğitimine,
  3. Öğrenci yurda döndüğünde yurtdışındaki üniversitenin açtığı veya üniversitemizde açılan çevrimiçi eğitim olanaklarından yararlanmak üzere seçim yapabilmesine ve tercih ettiği çevrimiçi eğitimine,
  4. Yurda dönmemiş veya dönememiş öğrencilerimizin yurtdışındaki üniversitenin çevrimiçi eğitim-öğretim programlarına devam edebilmelerine veya üniversitemizin çevrimiçi sistemi üzerinden eğitimlerine,
  5. Öğrenciler yurt dışında okudukları üniversitede veya üniversitemizde açılan çevrimiçi eğitimlere katılabileceklerdir. Öğrenim Anlaşmasında yer alan anlaşmalı kurumun programın tamamını kapsayan çevrimiçi program bulunmaması halinde; öğrencinin açılan çevrimiçi eğitim olanaklarının her ikisinden birden yararlanarak eğitimlerine devam edebileceklerdir.

ÜNİVERSİTEMİZLE YAPILAN, ERASMUS, MEVLANA, VB., İKİLİ İŞBİRLİĞİ ANLAŞMALARI KAPSAMINDA ÜNİVERSİTEMİZDE EĞİTİM-ÖĞRETİM GÖREN YABANCI UYRUKLU  ÖĞRENCİLER

 Üniversitemizle, Erasmus, Mevlana vb., ikili işbirliği anlaşmaları kapsamında ülkemizde eğitim-öğretim gören yabancı uyruklu öğrencilerin mağdur olmamaları için;

  1. Ülkelerine dönmemiş veya dönememiş yabancı uyruklu öğrencilerin üniversitemizin çevrimiçi sistemi üzerinden eğitimlerine,
  2. Ülkelerine dönmüş yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtlı oldukları üniversitelerinde açılan çevrimiçi eğitime katılmalarına veya üniversitemizin uzaktan öğretim programına devam edebileceklerdir.

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI (YÖS)

Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavının (MÜYÖS) süreç içerisindeki gelişmelere göre yapılıp yapılmayacağına karar verilecektir.

 PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ

Pedagojik Formasyon Eğitimi 13 Nisan 2020 Pazartesi günü çevrimiçi olarak başlayacaktır. Pedagojik Formasyon Eğitimi ile ilgili duyurular Atatürk Eğitim Fakültesi web sayfasından duyurulacaktır.

ÖĞRETMENLİK UYGULAMALARI

Yükseköğretim Kurulu tarafından, Öğretmenlik programlarında yer alan Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması gibi derslerin yanında Özel Eğitim Öğretmenliği ile Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programlarında yer alan bazı derslerin, Yükseköğretim Kurulu ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan işbirliği Protokolü ve ilgili Yönerge kapsamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında yapılması öngörülen uygulamaları, her düzeydeki eğitim kurumlarında fiili imkansızlıklardan dolayı gerçek sınıf ortamında eğitim öğretim gerçekleştirilememesinden dolayı "2019-2020 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemiyle sınırlı olmak kaydıyla," uygulamalarla ilgili bu sürenin yeterli olarak kabul edilebileceği; uzaktan öğretim yoluyla verilecek teorik ders saatlerinde öğretim elemanlarının ilgili dersin dönemlik ders planında yer alan konuları senkron ya da asenkron şekilde işleyebilecekleri, yükseköğretim kurumlarının öğretmenlik uygulama dosyasını ders, ödev vb etkinlikler ile tamamlanmasını sağlayabilecekleri dikkate alınarak MEBBİS üzerinden girilecek dönemlik değerlendirme sonuçlarının görevli öğretmenlerle birlikte öğretim elemanları tarafından bu hususlar göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi uygun görülmüştür.

Atatürk Eğitim Fakültesi Yükseköğretim Kurulunun ilgili kararı gereği söz konusu derslerin değerlendirilmesi hususunda çalışmaları tamamlayarak öğrencilerimize duyuracaktır.

Marmara Üniversitesi Rektörlüğü


Bu sayfa Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından en son 08.04.2020 14:37:02 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM