NO  ESER ADI  YAYIN YILI  YAZAR ADI 
1 İktisada Giriş 1984 Ekrem Özelmas
2 İşgörenlerin Çalışmaya Güdülendirilmelerinde İşletmeler Açısından En Uygun Parasal Özendirme Planlarının Seçimi ve Bir Araştırma  1984 M. Nail Berzek
3 Yolcu Talep Tahminlerinin Ekonometrik ve Matematiksel Analizi 1984 Necdet Tekin
4 Kamu İktisadi Teşebbüslerinde Denetim ve Türkiye'deki Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Mali Denetimi 1984 Uğur Günege
5 Gelişmekte Olan Ülkelerde Vergi Kapasitesi ve Vergi Gayreti 1984 Turgay Berksoy
6 Uluslararası Karayolu Yük Taşımacılığı Yapan Türk İşletmelerinde Muhasebe Organizasyonu 1984 Muhsin Tokgöz
7 Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesince Düzenlenen 1983'de Türk İktisat Politikası Sempozyumu ve 1980 Sonrası Türk Vergi Politikası Semineri: Tebliğler ve Yorumlar 1984 İİBF
8 Doğumunun 100. Yılında Yahya Kemal Beyatlı 1984 Fen-Edebiyat Fakültesi
9 Doğumunun 100. Yılında Ömer Seyfeddin 1984 Fen-Edebiyat Fakültesi
10 İktisat Felsefesi 1984 Joan Robinson, çev. Vural Savaş
11 Ortaklıklar Muhasebesi 1985 Mehmet Ali Canoğlu
12 Muhasebe Denetiminde Parasal Birim Örneklemesi Yönetimi ve Bir Uygulama 1985 Nejat Bozkurt
13 Eskiçağ Kütüphaneleri 1985 Nuray Yıldız
14 Türk Hukukunda Kollektif Ortaklıkta Ortakların Sorumluluğu 1985 Güzin (Oğuz) Üçışık
15 Türk İş Hukukunda Sendika İşyeri Temsilciliği ve Güvencesi 1985 Ali Rıza Okur
16 Dimaşk Atabegliği (Tog-Teginliler)  1985 Coşkun Alptekin
17 Gelişmekte Olan Ülkelerde Dış Ticaret Hadleri ile Ödemeler Dengesi İlişkisi 1985 Tomris Yılmaz
18 Anayasa Hukuku Ders Notları 1985 Yıldızhan Yayla
19 Borçlar Hukuku Dersleri Özel Borç İlişkileri, c.1 1986 Cevdet Yavuz
20 Hukukun Temel İlkeleri: El Kitabı 1985 Erhan Adal
21 Ekonomik Sistemler 1985 Erol Zeytinoğlu
22 Türk Sivil Havacılık Mevzuatı ve Uluslararası Uzay Hukuku Kuralları 1986 Mesut Önen
23 Hadis Edebiyatı: Çeşitleri, Özellikleri, Faydalanma Usulleri 1985 İsmail L. Çakan
24 Katma Değer Vergisi ve Muhasebe Uygulamaları Semineri: Tebliğleri ve Katma Değer Vergisi Paneli Bildirileri 1985 İİBF
25 İslami Türk Edebiyatı Metinlerini Tetkik Metodları 1986 Necla Pekolcay
26 Holding Şirketlerde Muhasebe Düzeni 1986 Osman Altuğ
27 Kimyasal Kinetik ve Makromoleküller  1986 Cemil Şenvar
28 Finans Matematiği 1986 Osman Yozgat
29 İş Uyuşmazlıkları Sosyolojisi 1986 Jean Daniel Reynaud Çev. Ali Güzel, Ali Rıza Okur
30 Introduction a la Semantiqe 1986 Simone Luise Artuk
31 Ölümünün 50. Yılında Mehmet Akif Ersoy 1986 Fen-Edebiyat Fakültesi
32 Para Politikası: Tarihi- Teorik Gelişmeler ve Türkiye Uygulaması 1987 Vildan  Serin
33 Diferansiyel Geometri II 1987 Ferruh Şemin
34 Besin Analizi 1987 Şükran Geçgil
35 Marmara Üniversitesi 1982 - 1986 Tez Özetleri 1987 Hazırlayan Mualla Zeren
36 Lectures on Medical Ethics 1987 Yahya Kıyak
37 Genel Topolojiye Giriş  1987 Asuman Ilgaz
38 Kalitatif Analiz Uygulaması (Yarımikro Yöntem) 1987 Emre Dölen
39 Hareketli Protezler (Laboratuvar İşlemleri) 1987 Turan Bişkin
40 Doğal Boyamacılık: Anadolu'da Yün Boyamacılığında Kullanılmış Olan Bitkiler ve Doğal Boyalarla Yün Boyamacılığı 1987 Nevin Enez
41 Basic Elements of Cytogenetics 1987 Bülbin Sunar
42 Kamu Maliyesi Teorisi I: Temel İlkeler 1987 Richard A. Musgrave Çev. Orhan Şener 
43 Kamu Maliyesi Teorisi II: Bütçenin Mikroekonomik Etkileri 1987 Richard A. Musgrave Çev. Orhan Şener 
44 Kamu Maliyesi Teorisi III: Maliye Politikası 1987 Richard A. Musgrave Çev. Orhan Şener 
45 Genel Matematik Alıştırmaları: İkinci Kısım 1987 Richard A. Musgrave Çev. Orhan Şener 
46 Analitik Kimya: Volumetrik Yöntemler 1988 Emre Dölen
47 Eczacı İlaç Gıda Kozmetik: Konuları ile İlgili Yasa, Yönetmelik, Kararname ve Bildiriler 1988 Şükran Geçgil
48 Seramik Teknolojisi 1983 Ateş Arcasoy
49 1986 Yılında İşgücü ve Finansman Giderlerinin Maliyetlere Etkisi ve Bazı Yönetim Sorunları (Tekstil ve Metal Sanayii İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma) 1988 Osman Yozgat
50 Yeni Türk Edebiyatı Antolojisi 1: 1839-1865 1988 Hazırlayan Mehmet Kaplan
51 Çocukta Dünya Tasarımı 1988 Jean Piaget
52 Iris Murdoch, Felsefesi ve Sanatı 1989 Nazan Aksoy
53 Hz. Ömer Zamanında Gayr-ı Müslimler 1989 Mustafa Fayda
54 Alman Edebiyatı Tarihi ve Antik Devir 1990 Neşe Onural
55 Elektrokimya ve Kimyasal Termodinamik 1989 Musa Şahin
56 Finansal Yönetim: İlkeler ve Uygulamalar 1 1988 Osman Altuğ
57 Organik Kimya 1988 İnci Tezcan
58 Ölümünün 100. Yılında Namık Kemal 1988 Fen-Edebiyat Fakültesi
59 Kontrollu İlaç Serbestleştiren Sistemler 1989 Ayla Gürsoy
60 Yüksek Ortaçağ Alman Edebiyatında Seher Şarkısı (Alba) 1989 Neşe Onural
61 Patent ve Lisans (Patent, Marka, Know-how) Sözleşmesi Hukuku 1989 Ali Sait Yüksel
62 Eğitim Planlaması ve Yönetim 1989 Muhsin Hesapçıoğlu
63 Sinan ve Çağı 1989 Selçuk Mülayim
64 Yeni Türk Edebiyatı Antolojisi V 1989 Hazırlayan Mehmet Kaplan
65 S.S.C.B.'deki Türkler Ağırlıklı Çağdaş Türk Dünyası 1989 Nadir Devlet
66 Kalitatif Analiz Yöntemleri 1989 Mine Enginün
67 İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi 1990 Belma Derman Semiz
68 İstanbul'daki Altı ve Sekiz Destekli Camilerimizin Gelişimi 1989 Ayla Ersoy
69 Political Theory v.1: Historical Foundations 1989 Kemali Saybaşılı
70 Doğumunun 100. Yılında Yakup Kadri Karaosmanoğlu 1989 Fen-Edebiyat Fakültesi
71 Hadis Usulü Şekil Ve Örneklerle 1990 İsmail L. Çakan
72 Boyarmadde Kimyası 1990 İnci Başer
73 XVI. Asırda Mısır Eyaleti 1990 Seyyid Muhammed es- Seyyid Mahmud
74 Hadidi: Tevarih-i Al-i Osman (1299-1523) 1991 haz. Necdet Öztürk
75 Ahmet Mithat Efendi'nin Tiyatroları 1990 haz. İnci Enginün
76 Eskiçağ Tarihinin Anahatları 1 1990 Bülent İplikçioğlu
77 İslam'da Ölçü Sistemleri 1990 Walther Hinz, Çeviren: Acar Sevim
78 Turizm Eğitiminde Nitelik Araştırması 1989 Osman Yozgat
79 Marmara Üniversitesi 1987-1988 Tez Özetleri 1990 haz. Mualla Zeren
80 The Concept of the Continental Shelf in Its Historical Evolution : With Special Emphasis on Entitlement 1990 Aslan Gündüz
81 Financial Accounting: Principles and Turkish Accounting Practices 1990 Uğur Günege
82 Kamu Maliyesi Teorisine Giriş 1990 Ömer Faruk Batırel
83 Bitki (Angiosperm) Embriyolojisi 1992 Meral Ünal
84 Zooloji Terimleri Sözlüğü 1990 Rikap Yüce
85 Türkiye'nin Çağdaşlaşma Sürecinde Tanzimat 1991 Enver Koray
86 Yurt Dışından Dönen İşçi Çocuklarının Türk Toplumuna ve Eğitim Sistemine Uyum Sorunları 1991 Muhsin Hesapçıoğlu
87 Analitik Kimyaya Giriş [Sulu Çözeltilerde Denge] 2002 Emre Dölen
88 Genel Kimya : Laboratuvar Denemeleri 1991 Emre Dölen
89 Yüksek Matematiğe Giriş: cilt 1  1991 Ersin Erol
90 Genel Fotoğraf Tekniği  1991 Ateş Vuran
91 Farmasötik Teknoloji Uygulamaları 1 1992 Ayla Gürsoy
92 Farmasötik Teknoloji Uygulamaları 2 1992 Ayla Gürsoy
93 Halk Sağlığı Araştırma Özetleri 1991 Hazırlayan: Osman Hayran
94 Milletlerarası Çağdaş Türk Alfabeleri Sempozyumu: 18-20 Kasım 1991 1992 Hazırlayan: Nadir Devlet
95 XV. Yüzyıl Osmanlı Ağaç İşçiliği  1993 Ayla Ersoy
96 Anonim Tevarih-i Al-i Osman 1992 F. Giese, Hazırlayan: Nihat Azamat
97 Sağlık Meslek Yüksek Okulları için İnsan Fizyolojisi 1991 Berrak Ç. Yeğen
98 İktisada Giriş: Temel Kavramlar ve Prensipler 1992 Orhan Oğuz
99 Yunus Emre Sempozyumu: Bildirileri, 2 Mayıs 1991, İstanbul 1992 Fen-Edebiyat Fakültesi
100 Sofyalı Ali Çavuş Kanunnamesi: Osmanlı İmparatorluğu'nda Toprak Tasarruf Sistemi'nin Hukuki ve Mali Müeyyede ve Mükellefiyetleri 1992 Hazırlayan: Midhat Sertoğlu
101 Bor ve Silisyum Kimyası 1992 Sülin Taşçıoğlu
102 Modern Nükleer Magnetik Rezonans Spektroskopisi ve Uygulamaları 1991 Kemal Yelekçi
103 VIII. Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu = Turkish VIIIth National Symposium on Chemistry and Chemical Engineering, 7-11 Semptember 1992, İstanbul: Volume I 1992 Editör: Adnan Aydın
104 VIII. Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu = Turkish VIIIth National Symposium on Chemistry and Chemical Engineering, 7-11 Semptember 1992, İstanbul: Volume II 1992 Editör: Adnan Aydın
105 VIII. Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu = Turkish VIIIth National Symposium on Chemistry and Chemical Engineering, 7-11 Semptember 1992, İstanbul: Volume III 1992 Editör: Adnan Aydın
106 VIII. Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu = Turkish VIIIth National Symposium on Chemistry and Chemical Engineering, 7-11 Semptember 1992, İstanbul: Volume IV 1992 Editör: Adnan Aydın
107 Autonomie und Aufgaben der Zentralbanken: Insbesondere in den Inflatorischen Wirtschaften am beispiel der Türkei 1993 Ali Sait Yüksel
108 Radyo ve Televizyon Yayınlarını Denetim Yöntemleri 1993 Jale Sarmaşık
109 Elektrik Tesisleri I: Üretim Merkezleri 1993 İrfan Güney
110 Yazılı ve Sözlü Görüntülü Written Oral Visual Basın Yayın İletişim Bilimleri: Communication Media Studies 1992 Güner Öztuna
111 Yeni Türk Edebiyatı Antolojisi II: 1865-1876  1993 Hazırlayan Mehmet Kaplan
112 Sağlık Araştırmalarında Örnek Büyüklüğünün Belirlenmesi: Pratik El Kitabı 1993 S. K. Lwanga
113 Finansal Kontrol Sisteminde Yönetici Etkinliğini Ölçümleme  1993 A. Sait Sevgener
114 Halkla İlişkiler Giriş 1993 Filiz Balta Peltekoğlu
115 Elyaf  Bilgisi 1992 İnci Başer
116 İlaçların Metabolizması: (Biyotransformasyon) 1992 Sevim Rollas
117 Sağlık Meslek Yüksekokulları İçin Farmakoloji 1992 Kemal Berkman
118 Oral Mukoza Hastalıkları 1993 Semih Özbayrak
119 Merkez Bankasının Özerkliği ve Özellikle Enflasyonist Ekonomilerdeki İşlevleri  1993 Ali Sait Yüksel
120 Experiments in Biology: Laboratory Manual 1992 Sema S. Ergezen
121 Obruk Platosu ve Çevresinin Jeomorfolojisi 1992 Ali Selçuk Biricik
122 Artistik Jimnastik: Temel Teknik Hareketlerin Öğretim Yöntemleri ve Yardım Şekilleri 1992 Sami Mengütay
123 Problemes de Narrations dans les Romans d'andre Malraux : (les conquerants la voi Royale, la Condition Humaine, L'espoir) 1992 Hüseyin Gümüş
124 İşletme Yöneticilerinin  Davranışlarına Yön Veren Hakim Kişilik Faktörleri İle Yönetsel Davranış Arasındaki İlişkiler Ve Uygulama 1992 Asuman Uluçınar Türkel
125 Temel Cerrahi Teknikleri 1993 Erhan Onuk
126 Facultatis Decima Anniversaria: Adliye ve Çocuk Suçluluğu Sempozyumu, 26-28 Ekim 1992 1992 Hukuk Fakültesi
127 Yunus Emre'nin Şiirine Çağdaş Bir Yaklaşım 1993 Vahap Kabahasanoğlu
128 Konstrüksiyonda Mukavement 1993 Osman Yazıcıoğlu
129 Fiziksel Ölçmeler ve Değerlendirilmesi 1993 İsa Eşme
130 Eski Çağda Deri Kullanımı ve Teknolojisi 1993 Nuray Yıldız
131 General Chemistry 1992 Sevil Ünal
132 Yapı Kooperatiflerinde Yönetim-Denetim Sorunları ve Sorumluluklar 1991 Osman Altuğ
133 Facultatis Decima Anniversaria: 10. yıl Armağanı 1993 Hukuk Fakültesi
134 Gelişmekte Olan Ülkeler Yönünden Dış Borçlanmanın Ekonomik Önemi ve Türkiye'nin Dış Borçlanması : (Doktora Tezi) 1986 F. Nuray Altuğ
135 Yeni Türk Edebiyatı Antolojisi  III 1991 Hazırlayan: Mehmet Kaplan
136 Mühendislikte Ergonomik Faktörler 1994 Muhittin Şimşek
137 Hz. Ömer Zamanında Gayr-ı Müslümler 1989 Mustafa Fayda
138 Kamu Kesimi Ekonomisi 1994 Joseph E. Stiglitz; Çeviren: Ömer Faruk Batırel
139 Selected Topics on Turkish Tax Accounting 1994 Necdet Şensoy
140 İslami Türk Edebiyatı Metinlerini Tetkik Metodları 1994 Necla Pekolcay
141 Çözümlü Enerji İletim Hatları Problemleri 1994 İrfan Güney
142 Karadeniz Sorunları= Environmental Problems of the Black Sea 1994 Editör: Adnan Aydın
143 Yükseköğretim Gençliğinin Sorunları: Marmara Üniversitesi Örneği 1996 Adil Çağlar
144 M. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Seminerleri 1993-1994 1995 Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
145 Prof. Dr. Hakkı Dursun Yıldız Armağanı 1995  Fen Edebiyat Fakültesi
146 Gelecek Yönetim Uygulamaları 1995 Esin (Can) Mutlu
147 İşletme Yönetim Modelleri Araştırması  1995 Esin (Can) Mutlu
148 Esnek Bütçeler 1994 Mehmet Özkan
149 Maliyet Sistemleri 1994 Mehmet Özkan
150 Genel Kimya 1995 Hikmet Savcı
151 Aylak Sınıf 1995 Çeviren: İnci User
152 Göstergelerle Ekonomik Durumun İzlenmesi 1995 Müfit Kayüz
153 Lectures and Seminars in Physical Medicine and Rehabilitation 1995 Önder Kayhan
154 Lokal Enjeksiyonlar 1995 Önder Kayhan
155 Marmara University Catalog of Graduate Programs: 1995 - 1996 1995  
156 Marmara University Catalog of Graduate Programs: 1997 - 1998 1997  
157 Privatisation in the UK and Turkey with Particular Rreference to the Coal Sector 1996 Muzaffer Dartan
158 Şirket Değerleme ve Bir Uygulama Örneği 1996 Metin Sağmanlı
159 Anorganik Kimya Laboratuvarı: Örnek Preparatlar 1996 Sülin Taşcıoğlu
160 Doğrusal Olasılık, Logit, Probit Modelleri ve Bir Uygulama 1996 Şule Özmen
161 Kalite Yönetimi 1998 Muhittin Şimşek
162 Eskiçağ Tarihinin Anahatları 2 1994 Bülent İplikçioğlu
163 Önemli Bir Turistik Mahal Olarak İstanbul ve Milli Saraylar 1994 Kenan Kurtoğlu
164 Prof. Dr. Adnan Tezel'e Armağan 2000  
165 Ulumu'l Kur'an Kaynaklarından Cezeri ve Teyyibesi 1993 Ali Osman Yüksel
166 Les Recherches sur le Bilinguisme 1997 Hilmi Alacaklı
167 Temel Biyokimya 1996 Nesrin Kartal Özer
168 Kalitatif Analiz Uygulaması (Yarımikro Yöntem) 1997 Emre Dölen
169 Fungal (Mantari) Büyüme İçin Kimyasal ve Fiziksel Çevre Koşulları 2001 Günay Çolakoğlu
170 İdil - Ural Ekspedisyonu: Tatarlar, Başkurtlar, Çuvaşlar 1997 Nadir Devlet
171 Doktora ve Yüksek Lisans Tez Özetleri 1997 1998 Sağlık Bilimleri Enstitüsü
172 Doktora ve Yüksek Lisans Tez Özetleri 1990 - 1996 1997 Sağlık Bilimleri Enstitüsü
173 Yeni Türk Edebiyatı Antolojisi IV: Ekrem, Hamid, Sezai ve Ara Nesil 1997 Fen Edebiyat Fakültesi
174 L'intertextualite Et L'ironie Dans Bel-Ami De Guy De Maupassant   Murat Demirkan
175 La Problematique De L'ironie Gidienne Dans La Symphonie Pastorale   Murat Demirkan
176 Sazan Üretimi 1998 Meral Soylu
177 Türkiye Denizlerinde Yaşayan Balıklar (200 tür) 1998 Rikap Yüce
178 Tekstil Teknolojisi 1998 İnci Başer
179 Cours D'initiation a la Litterature Française I 1998 Hüseyin Gümüş
180 Cours D'initiation a la Litterature Française II 1998 Hüseyin Gümüş
181 Tekstilde Kimyasal Testler 1998 Yusuf İnanıcı
182 Su Ürünlerinde Uygulamalı İstatistik 1998 Meral Soylu
183 Kurucu Rektörümüz Prof.Dr.Orhan Oğuz’a Armağan 1999  
184 A Critical Re-Evaluation of the Target-Oriented Approach to Interpreting and Translation   Tunç Özben
185 An Introduction to International Investments 1999 Gürel Konuralp
186 Öğretmenlik Mesleğine Giriş 1999 Semra Ünal
187 Bilgisayar Destekli Öğretim Teknolojileri 1999 Servet Bayram
188 Tohumsuz Bitkiler Sistematiği 1999 Günay Çolakoğlu
189 Türkiye Üniversitelerinin Almanca Bölümlerinde Yapılan Çalışmaların Bibliyografyası : Alman Dili ve Edebiyatı, Almanca Öğretmenliği ve Almanca Mütercim - Tercümanlık bölümlerinde yapılan çalışmalar 1999 Fatma Erkman Ekerson, Cemal Yıldız
190 Zooloji Terimleri Sözlüğü 1999 Rikap Yüce
191 Analitik Kimyaya Giriş [Sulu Çözeltilerde Denge] 2002 Emre Dölen
192 Organik Bileşikleri ile İlaçların Adlandırılması ve Temel Organik Reaksiyonlar 1999 Mert Ülgen
193 Türk Dünyasında Nevruz 1999 Yayına hazırlayan: Nadir Devlet İnceleyen: Emine Gürsoy Naskali
194 Doktora ve Yüksek Lisans Tez Özetleri   Sağlık Bilimleri Enstitüsü
195 IV. Türk Eczacılık Tarihi Toplantısı Bildirileri (4-5 Haziran 1998, İstanbul) 2000 ed. Emre Dölen
196 Çözümlü Diferansiyel Denklemler  2000 Melek Hamzaoğlu
197 La Problematique Traductologique entre l'anglais, le Français le Turc 2001 J. Ümran Derkunt
198 Çeviri Yöntemleri İçin Söylem Çözümlemesi 2001 Jean Delisle
199 Türkçede Kullanılan Fransızca Sözcükler 2001 J. Ümran Derkunt
200 Fen Eğitimi: İlkeler, Stratejiler ve Yöntemler 2001 Ayla Gürdal, Fatma Şahin, Adil Çağlar
201 Nitelik Açısından Okul Öncesi Eğitim Kurumları ve İlgili Bir Araştırma 2001 Rengin Zembat
202 XIII. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı 2000 Elçin Gürkan, Ertan Tuzlacı
203 Doktora ve Yüksek Lisans Tez Özetleri 1999-2000 2000 Sağlık Bilimleri Enstitüsü
204 Tekstil Endüstrisinde Renk Ölçümü   Erhan Öner
205 Pour Une Etude Comparative Des Structures Phonologiques et Syntaxiques Des Langues Turque et Française 2001 Şahali Aydoğdu
206 Une Introduction au Systeme Phonetique et Graphique du Français Actuel 2001 Şahali Aydoğdu
207 Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri Yazım El Kitabı 2001 Zeyhep Bilgin
208 Elektrik Tesisleri I (Üretim Merkezleri) 2001 İrfan Güney
209 Çözümlü Enerji İletim Hatları Problemleri 2001 İrfan Güney
210 T.C. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Rehberi 2002-2003  2002 Sosyal Bilimler Enstitüsü
211 T.C. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Rehberi 2006-2007  2006 Sosyal Bilimler Enstitüsü
212 Çevre: Bilinci, Bilgisi ve Eğitimi 2001 Sevim Ünal
213 Refah Devletinin Kurumsallaşma Süreci ve Ülke Grupları İtibarıyla İncelemeler 2002 Dilek Yılmazcan
214 Öğretmenlik Mesleğine Giriş 1999 Semra Ünal
215 Elyaf Bilgisi 2002 İnci Başer
216 Fen Eğitimi 2: Etkinlikler 2001 Ayla Gürdal, Fatma Şahin, Adil Çağlar
217 Human Rights Education and Practice in Turkey in the Process of Candidacy to the EU 2002 Muzaffer Dartan, Münevver Cebeci
218 ECO Bölgesi Uluslararası Aktörlerin Rolü ve Türkiye 2002  Editör : Muzaffer Dartan, Esra Hatipoğlu, Mehmet Dikkaya
219 The European Union Enlargement Process and Turkey 2002 ed.  Muzaffer Dartan, Çiğdem Nas
220 Diferansiyel Denklemler ve Elektrik - Elektronik Devre Uygulamaları : diferansiyel denklemler, laplace dönüşümleri, fourier serileri, RLC devreler 2000 Mehmet Tektaş, Erhan Akdoğan
221 Uygulamalı İntegral   Mehmet Tektaş
222 T.C. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimlerde Lisansüstü Tez Çalışmaları Yüksek Lisans - Doktora 1982-2002   2003
223 Bitkisel Tedavi 2003 Elçin Gürkan... [ve ötekiler]
224 T.C. Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Rehberi 2003-2004  2003 ed. Adnan Aydın
225 Doktora ve Yüksek Lisans Tez Özetleri 2003 haz. Sevim Rollas
226 Marmara Üniversitesi Hastanesi Radyasyon Güvenliği Elkitabı 2004 Haz. : Fuat Dede ; Katkıda bulunanlar : İhsan N. Akpınar, Öznur Şenkesen
227 Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne Katılım Sürecinde Marmara Üniversitesi Öğrencilerinin Geleceğe ve Avrupa İle İlişkilere Bakışı 2004 Muzaffer Dartan, Çiğdem Nas, M. Sait Akman, Canan Savran, Seçil Suner
228 Doktora ve Yüksek Lisans Tez Özetleri 2003 2004 Sağlık Bilimleri Enstitüsü
229 T.C. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Rehberi 2005-2006 2005 Sağlık Bilimleri Enstitüsü
230 Europeanisation of South-Eastern Europe: Domestic Impacts of the Accession Process 2005 ed. Haluk Kabaalioğlu ...[ve öte.]
231 European Union And Turkey: Reflections on the Prospects for Membership 2006 ed. Nanette Neuwahl, Haluk Kabaalioğlu
232 T.C. Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Özetleri 2004   Fen Bilimleri Enst.
233 Girişimcilik Eğilimi: Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma   Deniz Börü
234 Doktora ve Yüksek Lisans Tez Özetleri 2004-2005 2006 haz. Sevim Rollas
235 Fabrika Kuruluş Yeri Seçimi Politikalarına İlişkin Uygulamaların Araştırılması 2007 Yılmaz Göbenez
236 Plastik İşletmelerinde Zaman Etüdü İle İlgili Bir Çalışma 2007 Yılmaz Göbenez
237 Anadolu'dan Esintiler: Düzenlemeli Halk Türkülerimiz   Mustafa Uslu
238 Cemal Reşit Rey'den Şan ve Piyano Dağarımıza 12 Anadolu Türküsü   Mustafa Uslu
239 Avrupa Birliği'ne Bakış Açıları Yönünden Akademisyen Profili 2007 Şahamet Bülbül, A. Mete Çilingirtürk, Dilek Altaş, İ. Esen Yıldırım
240 Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 2006-2007 Diploma Projeleri Sergisi 2007 Güzel Sanatlar Fakültesi
241 İnternet ve Pazarlama: Başarı Hikâyeleri Başarılı Oyuncuların Sırları 2008 Arzu Baloğlu, Levent Karadağ
242 Cumhuriyet'in İlanından Günümüze Türkiye'de Müzik Eğitimi Üzerine Bir Çalışma 2008 Mustafa Uslu
243 Türkiye- Japonya İpek Yolunda Dostluk ve Barış: Gelenekselden Çağdaşa Tekstil Sanatında Sentezler Sempozyumu  2007 Güzel Sanatlar Fakültesi
244 Marmara Üniversitesi Güzelsanatlar Fakültesi 1. Ulusal Haluk Tezonar Heykel Sempozyumu 2007 Güzel Sanatlar Fakültesi
245 Bir Binanın Anıları : Üsküdar Toptaşı Valide-i Atik Külliyesi : 10-24 Ekim 2007 2007 ed. Fatma Batukan
246 Bauhaus Ekolü Işığında Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulu ve Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin Dünü-Bugünü : 50. Yıl Etkinlikleri 2008 ed. Nazan Erkmen, İnci Deniz Ilgın; çev. Nazan Erkmen
247 Sanat ve Tasarım Eğitiminde Tatbiki Güzel Sanatlar Okulu Gerçeği 2008 Bircan Ak
248 50. Yılda Büyük Buluşma: Öğretim Üyeleri Sergisi 2008 Güzel Sanatlar Fakültesi
249 DTGSYO - MÜGSF Mezunlar Sergisi 13 - 25 Haziran 2009 2009 Güzel Sanatlar Fakültesi
250 TC. Anadolu Üniversiteleri Güzel Sanatlar Fakülteleri Sanat Eğitimi Paneli: 50. Yıl Etkinlikleri  2007 Güzel Sanatlar Fakültesi
251 50 Yılın Mezunları Kataloğu 2008 Güzel Sanatlar Fakültesi
252 Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 2007-2008 Diploma Projeleri Sergisi 2008 Güzel Sanatlar Fakültesi
253 100. yılında II. Meşrutiyet: Gelenek ve Değişim ekseninde Türk Modernleşmesi Uluslararası Sempozyumu: Bildiriler 2008 Haz. Zekeriya Kurşun, Cemil Öztürk, Yasemin Tümer Erdem, Arzu M. Nurdoğan
254 Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eğitim-Öğretim Rehberi 2009 Hazırlayanlar : Ş. Güniz Küçükgüzel, Göksel Şener, A.Seza Baştuğ, İlkay Küçükgüzel, Azize Şener 
255 Acil Hastaya Yaklaşım (On-line) 2009 Dilek Gogas Yavuz
256 Acil Hastaya Yaklaşım : Dahiliye 2009 ed. Dilek Gogas Yavuz, Lütfiye Mülazımoğlu
257 Tıpta Uzmanlık Tercihi (On-line) 2010 Editör : Hakan Yoney, Dilek Gogas Yavuz
258 Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 5. Uluslararası Öğrenci Trienali 2010 Güzel Sanatlar Fakültesi
259 Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 5. Uluslararası Öğrenci Trienali Uluslararası Sempozyum 2010 Güzel Sanatlar Fakültesi
260 50. Yılında Phillips Eğrisi: Makro Ekonomik İstikrar ve Maliyetleri 2010 K. Batu Tunay
261 Türk Bankacılık Sektöründe Risk Yönetimi: Piyasa Riski Üzerine Bir Uygulama  2010 Gülcan Çağıl
262 Mortgage Sistemi ve Mortgage Kredilerinin Gelişimini Etkileyen Faktörlerin Analizi: Türkiye Örneği 2010 Güçlü Okay
263 Değişen Avrupa ve Türkiye: Güncel Tartışmalar 2010 Çiğdem Nas, Rana İzci
264 Changing Europe and Turkey: Current Debates 2010 Çiğdem Nas, Rana İzci
265 2008-2009 Diploma Projeleri Kataloğu 2010 Güzel Sanatlar Fakültesi
266 2009-2010 Diploma Projeleri Kataloğu  2010 Güzel Sanatlar Fakültesi
267 Mimar Sinan Bibliyografyası 2011 Selçuk Mülayim
268 Yetişkinde Fizik Muayene: Temel Yöntemler 2011 ed. Dilek Gogas Yavuz, Çetin Özener
269 Deutsch-Türkische Verhältnisse im Europäischen Kontext 2010 Muzaffer Dartan, Hagen Lichtenberg, Ali Eliş
270 Türk-Alman İlişkilerinde Özel Bir Dönem: Türkiye'ye Sığınan Alman Bilim Adamları 2013 Muzaffer Dartan
271 M.Ü. Eczacılık Fakültesi Eğitim-Öğretim Rehberi 2011 2011 Eczacılık Fakültesi
272 Türkisches Recht, Islamisches Recht und Manche Modernen Aspekte 2011 Servet Armağan
273 Marmara Denizi'nin Değişen Oşinografik Şartlarının İzlenmesi Projesi (Marem) 2009 Senesi Çalışma Verileri (Ön Raporlar) Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi 2011 Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi
274 Marmara Denizi'nin Değişen Oşinografik Şartlarının İzlenmesi Projesi (Marem) 2010 Senesi Çalışma Verileri (Ön Raporlar) Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi 2011 Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi
275 Hücre Biyolojisi 2012 Meral Ünal
276 Marmara Denizi'nin Değişen Oşinografik Şartlarının İzlenmesi Projesi (Marem) 2011 Senesi Çalışma Verileri 2012 Artüz, M. Levent
277 Uluslararası Tartışma Ortamında Transfer Fiyatlandırması 2013 Funda Başaran Yavaşlar
278 Transfer Pricing in International Discussion 2013 Funda Başaran Yavaşlar
279 Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 2013 Güzel Sanatlar Fakültesi
280 Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 6. Uluslararası Öğrenci Trienali 2013 Güzel Sanatlar Fakültesi
281 6. Uluslararası Öğrenci Trienali Sempozyumu Bildiri Özet Kitapçığı 2013 Güzel Sanatlar Fakültesi
282 Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nin 50. Yılı 2013 Ed. Gülden Z. Omurtag
283 Tasarımcılar için Rhineceros 3D ile Yüzey Modelleme 2013 Erkut Eryayar
284 Geleneksel Türk Mimarisi Terimleri 2013 Emel İşleyen
285 9. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Cilt 1 /  2013 Yayına hazırlayan Dilek Batıbay, Jale Deniz, Duygu Piji Küçük
9. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Cilt 2 
286 Kalitatif Analiz Uygulamaları (Yarımikro Yöntem) 2014 Emre Dölen, Mürşit Pekin
287 13. Ulusal İşletmecilik Kongresi Bildiriler Kitabı 2014 Ed.Uğur Yozgat
288 Bağlama (Tambura) Albümü 2014 Mehmet Ali Özdemir
289 Modern Türkiye Tarihi 2014 Ed. Süleyman Beyoğlu, Ali Satan
290 Her Güzelin Bir Kusuru Var / No Beauty without a Flaw 2013 Güzel Sanatlar Fakültesi
291 Global Pazarlama 2013 Mert Uydacı, Erdoğan Taşkın
292 Çevre Koruma 2013 Mert Uydacı
293 Matbaa Malzeme Bilimi 2014 Cem Aydemir, Ş. Cem Özakhun 
294 Uygulamalı Genel matematik 2014 Mehmet Tektaş, Necla Tektaş, Nevzat Onat, Selçuk Atış
295 Haydi Çocuklar Söyleyelim: Piyano Eşlikli Çocuk Şarkıları  2015 Duygu Piji Küçük, Levent Deniz
296 Yükseköğretim Politikaları Üzerine Görüşmeler  2014 M. Zafer Gül
297 Metalurji ve Malzeme Mühendisleri için Faz Diyagramları  2015 Ziya Engin Erkmen
298 6th International Istanbul Textile Conference Proceedings Book 2014 Editör: Mehmet Akalın, İsmail Usta, Erhan Sancak, Muhammet Uzun, Metin Yüksek
299 Üniversite Gençliğinde Avrupa Birliği Algısı: Marmara Üniversitesi 2004 ve 2014 Anketlerinin Bir Değerlendirmesi 2014 Emirhan Göral, Lale Özdemir, E.Serra Yurtkoru, Muzaffer Dartan
300 Eski Türk Edebiyatı Tarihi 2015 Ömer Zülfe
301 Metin Şerhi 2015 Ömer Zülfe 
302 Icovacs 2015 Proceedings 2015 Editors: Gülfem Tuzkaya, Bahar Sennaroğlu, Serol Bulkan
303 Istanbul Endoscopic Ultrasound and Advanced Endoscopy Days- ISTEUS 2015 Syllabus  2015 Editör: Deniz Güney Duman
304 Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Bitirme Ödevleri Özet Kitabı, (2010-2015)  2016 Editör Ş. Güniz Küçükgüzel 
305 Türk Sinemasının 100. Yılına Armağan 2015 Editör: Nurşen Mazıcı
306 Ceramic Processing Techniques Laboratory Book: Including the Determination of Basic Thermodynamic Constants 2016 Ziya Engin Erkmen
307 International Conference on Trends and Perspectives in Linear statistical inference book of abstracts - Linstat 2016 2016 Editör: Birsen Eygi Erdoğan, Deniz İnan, Yayına hazırlayan: Fatih Kızılaslan, Busenur Sarıca, Öyküm Esra Aşkın
308 Engelliler için Mimari Çözümler 2016 Emel İşleyen
309 Fransa'daki Müslüman ve Türk Toplulukların Hak ve Özgürlüklerinin Analizi 2016 Editörler: Nuri Tınaz, Meltem Çelik Dirsehan,  Ahmet Uysal
310 T.C. Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eğitim Öğretim Rehberi 2016 2016 Hazırlayanlar Ş. Güniz Küçükgüzel … [ve öte.]
311 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Perspektifinden Kadın 2017 Editörler: Nuray Akgül Yılmaz, Yasemin Özerkek, İrem Konca
312 7th International Istanbul Textile Conference 2017 Editörler: Mehmet Akalın, Günay Atalayer, İsmail Usta, Metin Yüksek, Erkan İşgören
313 V. International Blue Black Sea Congress Proceeding 2017 Editörler: Aleaddin Yalçınkaya, Arzu Al, Hakan Mehmetçik
314 İstanbul'da İstihdam Eğilimlerinin Belirlenmesi 2017 Aliye Ahu Akgün, Başak Demireş Özkul, İlker Akgün, Semiha Fatma Turgut; Editörler: İlker Akgün, Aliye Ahu Akgün; Hazırlayanlar: Gülden Erkut, Hüseyin Ekizler, Ömer Zeybek
315 18. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi 2018 Hazırlayan: Mahmut Tekçe
316 Sayılar Teorisi (Şifreleme ve Sihirli Kar Uygulamalarıyla) 2015 Ahmet Şükrü Özdemir
317 8th International Istanbul Textile Conference 2018 Evolution Of Technical Textiles 14-16 April 2018 Editörler: Mehmet Akalın, İsmail Usta, Erkan İşgören, Metin Yüksek, Erhan Sancak, Muhammet Uzun
318 Eğitim istatistiği 2016 Ahmet Şükrü Özdemir
319 Sağlıklı Düşünmek: Perinatal Depresyonun Psikososyal Yönetimi İçin El Kitabı 2017 Çeviri: Perran Boran
320 Tablet Weaving from Anatolia and the Ottoman Court 2017 Şerife Atlıhan
321 Anadolu ve Topkapı Sarayı’ndan Çarpana Dokumalar 2017 Şerife Atlıhan
322 Fédération Internationale d’Education Physique (FIEP) 13th European & 29th World Congress Abstract Book 2018 Editör: Fatih Dervent
323 International Conference on Applied Mathematics, Modeling and Life Science Problems-ICAMLS 18 Abstract Book 2018 Editörler: Faruk Uçar, Bülent Yılmaz, Messoud Efendiyev
324 6. Uluslararası Mavi Karadeniz Kongresi: Uluslararası İlişkiler ve Yeni Dünya Düzeni: Bildiri Özet Kitabı 2018 Editörler:  Meral Balcı, Arzu Al
325 6. Uluslararası Mavi Karadeniz Kongresi Uluslararası İlişkiler ve Yeni Dünya Düzeni - Tam Metin Kitabı 2018 Editörler:  Meral Balcı, Arzu Al
326 Laboratuvar Güvenlik Kılavuzu 2018 Ece İskender
327 Yükseköğretim Personeli ve Öğrencileri Hakkında Soruşturma Usulü ve Rapor Yazma Tekniği  2018 Göksel Z. İsmailoğlu
328 Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Yürütme Sempozyum Bildiri Kitabı 2019  Hukuk Fakültesi
329 Sağlık Hukukunda Güncel Sorunlar No: 1- Sorumluluk Sempozyum Özet Bildiri Kitabı 2019  Hukuk Fakültesi
330 Cumhuriyet'in İlk Kültür Müdürü Mübarek Galib Eldem'in Küre-i Arzda Nüfus-ı İslam Adlı Eseri ve Makaleleri 2019  Yayına hazırlayan: Ali Satan
331 Metafor Kullanımıyla Marka İmajı Ölçümü Google ve Yandex  2019  Taşkın Dirsehan
332 Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Genişletilmiş Eğitim Programı Detay Çalışması 2019 Editör: Ş. Güniz Küçükgüzel
Editör Yardımcıları: Bedia Kaymakçıoğlu, Sevinç Şahbaz
333 2. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi Tam Metin Bildiri Kitabı 2019 Editörler: Musa Üce, A. Faruk Levent
334 Uluslararası 23. Finans Sempozyumu Bildiri Kitabı 2019 Editörler: Jale S. Oran, Meltem Ulusan Polat
335 İlkokulda Özgün Eğitici Etkinlikler : I. Ulusal Atölye Çalışmaları Kitabı 2019 Editörler: Mehmet İnan, Bülent Özden, Seda Gül Kartal, Yüksel Aydın
336 2. Uluslararası Diş Hekimliği Sempozyumu Bildiri Özet ve Tam Metin Bildiri Kitabı 2019 Editör: Korkut Ulucan
337 Uluslararası Hukuk Çerçevesinde Ermeni Meselesine İlişkin Değerlendirmeler 2019 Hukuk Fakültesi Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı
338 Disiplinlerarası Yaklaşımda Uluslararası Matematik ve Müzik Kongresi : Özet ve Tam Metin Bildiri Kitabı 2020 Editörler: Ahmet Ş. Özdemir, Tülün Malkoç
339 Ses Eğitimi Çalıştayı 2020 Editör: Tülün Malkoç
340 Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Mezuniyet Projeleri Özet Kitabı (2016-2019) 2020 Editör: Ş. Güniz Küçükgüzel
341 Siyasal Analiz için Çerçeveler 2020 Ahmet E. Kotil
342 The Language of Present Day American Crime Fiction and Printed Media 2020 Iryna Semeniuk Zümrütdal
343 MCES 2020 Avrupa Çalışmaları Konferansı Tebliğler Kitabı 2020 Editör: İmre Ersoy ; Yayına hazırlayan Ebru Dalğakıran
344 MCES 2020 Avrupa Çalışmaları Konferansı Özet Kitabı 2020 Editör: İmre Ersoy ; Yayına hazırlayan Ebru Dalğakıran
345 English Language Teaching in the 21st Century : Changing Identities, Agencies, and Mindsets 2020 Editörler: Dilek Uygun Gökmen, Aslı Yılmaz Ercan, Işıl Ruacan Silahtaroğlu

Bu sayfa Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından en son 20.09.2019 16:26:04 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM