Hizmet İçi Eğitim Programı

Üniversitemizin Değerli Mensupları,

Kalite Koordinatörlüğü Yönergesi 5.maddesinde yer alan “Kalite kültürünün yaygınlaştırılması için öğrenci, idari personel ve akademik personele yönelik olarak eğitim, toplantı, çalıştay vb. faaliyetlerde bulunmak ve bunlara katılım sağlamak” maddesine istinaden tüm öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri ile “Hizmet İçi Eğitim” planlanmaktadır.

Yükseköğretimde eğitim kalitesini etkileyen en önemli unsurlardan biri de ölçme değerlendirmenin kalitesidir.

Kurum İç Değerlendirme Raporu’nda;

  1. Eğitim ve Öğretim ana başlıkta yer alan “B.1. Programların Yürütülmesi” ölçütünün “B.1.1. Ölçme ve Değerlendirme alt ölçütüne göre;
  • Ölçme ve değerlendirmenin sürekliliği çoklu sınav olanakları ve bazıları süreç odaklı (formatif) ödev, proje, portfolyo gibi yöntemlerle sağlanması,
  • Ders kazanımlarına ve eğitim türlerine (örgün, uzaktan, karma) uygun sınav yöntemleri planlamalı ve uygulanması,
  • Sınav uygulama ve güvenliği (örgün/çevrimiçi sınavlar, dezavantajlı gruplara yönelik sınavlar) mekanizmaları bulunmalıdır. Ölçme ve değerlendirme uygulamalarının zaman ve kişiler arasında tutarlılığı ve güvenirliği sağlanması istenmektedir.

Yükseköğretimde ölçme değerlendirme yaklaşım ve olanakları öğrenci-öğretim elemanı geri bildirimine dayalı biçimde iyileştirmesi gerekmektedir. Bu iyileştirmelerin duyurulması, uygulanması, kontrolü, hedeflerle uyumu ve alınan önlemler Üniversitemiz için önem arz etmektedir.

Bu kapsamda; Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) da üniversitelerin eğitim kalitesini değerlendirirken ölçme ve değerlendirme boyutuna büyük önem vermektedir.

2021 yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu’nda “Ölçme ve Değerlendirme” kriteri iyileştirmeye açık alan olarak tespit edilmiştir. Eğitim-öğretim faaliyetlerinde sürekli iyileştirme kapsamında çalışmalar başlatılmıştır.

Üniversitemiz için akademik personelin katılacağı büyük çaplı eğitimlerin ilklerinden olacak olan Hizmet İçi Eğitim Programı (Ölçme ve Değerlendirme) konusunda 01 Aralık 2022-23 Aralık 2022 tarihleri arasında eğitim düzenlenecektir. Program; tüm öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri bağlı oldukları akademik birimlere göre kategorize edilmiş, 4 hafta süresince 3 oturum şeklinde planlanmıştır.

Eğitime katılım zorunlu olup, bağlı olduğunuz akademik biriminiz tarafından detaylar iletilecektir.

Hizmet İçi Eğitim programı oluşturma sürecinde yapılan toplantılar:

Katılım sağlamanız bizim için değerlidir, şimdiden teşekkür ederiz.

Kalite Koordinatörlüğü

EK:
Afiş
Eğitim Programı

 

 

HIZLI ERİŞİM