MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2020-2021 AKADEMİK YILI EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİNE DAİR SENATO KARARLARI

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

2020-2021 AKADEMİK YILI EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİNE DAİR

SENATO KARARLARI VE DUYURUSU

     Marmara Üniversitesi olarak 2020-2021 akademik yılında eğitim-öğretim faaliyetlerinin, bilimsel araştırmaların, sosyal sorumluluk projelerinin ve üniversite etkinliklerinin sürdürülebilmesi için bugüne dek aldığımız ve alacağımız kararlarda hassasiyetle üzerinde durduğumuz temel ilkemiz üniversite muhitimizin sağlık ve güvenliğini gözetmektir. Karar alırken üzerinde durduğumuz ikinci önemli ilkemiz gerek uzaktan öğretim gerek örgün eğitim-öğretim yoluyla olsun bir kamu hizmeti olarak sunduğumuz yükseköğretim faaliyetlerine öğrencilerimizin eşit ölçüde erişimini sağlamaya çalışmaktır. Nihayet, bir yükseköğretim kurumunun asli fonksiyonu olan bilimsel araştırma faaliyetlerinin üniversitemiz bünyesinde her şart altında sürdürülebilir olmasını sağlamak diğer iki ilke kadar esas aldığımız bir başka prensiptir.

      65.000 öğrenci nüfusuyla ülkemizin en büyük yüksek öğretim kurumlarından biri olan Marmara Üniversitesi’nin öğretim faaliyetlerinde üzerine düşen en önemli sorumluluğun COVID-19 salgınının yayılmasını önlemek için gerekli tedbirleri almak olduğuna inanıyoruz. T.C. Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı uyarılar, Bilim Kurulu’nun aldığı tavsiye kararları ve Yüksek Öğretim Kurulu’nun salgına dair hazırladığı raporların yanı sıra öğrencilerimiz ve paydaşlarımızla yaptığımız anketler, mülakatlar ve çalıştayların sonuçları bize salgın dolayısıyla yüz yüze eğitim-öğretim usulünün 2020-2021 yılı güz döneminde öğrencilerimiz, öğretim elemanlarımız, personelimiz ve diğer paydaşlarımız için önemli bir risk oluşturduğunu göstermektedir.

   Üniversitemizin senato kararına göre 2020-2021 akademik yılı güz döneminde öğretim faaliyetleri uzaktan öğretim (çevrimiçi) usulü ile gerçekleştirilecektir. Öğrencilerimiz çevrimiçi öğrenim usulü ile yani derslerini canlı olarak internet üzerinden takip edeceklerdir. Bu şekilde her şeyden önce korona virüse karşı ciddi bir önlem almış olacağız, riskli grup içinde yer alan öğrenci, öğretim elemanı ve idari personelimizin sağlık endişelerini izale etmiş olacağız.

    Eğitim-Öğretim faaliyetleri uzaktan öğretim usulü ile sürdürülürken üniversitemiz güz döneminde bir ilki gerçekleştirecek ve üniversitemize ait yerleşkelerimiz öğrencilerimizin erişimine açık olacaktır. Pandemi şartlarına ve sıkı sosyal mesafe kurallarına uymak suretiyle sınırlı sayıda da olsa öğrencimiz yerleşkelerimizde bulunan sosyal imkanlardan ve açık alanlardan faydalanabileceklerdir. Yerleşkelerimizde bulunan misafirhane ve yurtlar uzaktan öğretim ve pandemi sebebiyle konaklamaya kapalı olacaktır.

  Marmara Üniversitesine kayıtlı yabancı uyruklu/uluslararası öğrencilerimiz diğer tüm öğrencilerimiz gibi üniversitemizin öğrenci bilgi yönetim sisteminden (ÖBYS) ders kayıtlarını internet üzerinden “online” olarak yapacaklardır. Derslerine uzaktan öğretim sistemi üzerinden çevrimiçi (canlı) olarak katılacaklardır.

     Öğretim elemanlarımızın yerleşkelerimizde araştırmalarını ve bilimsel projelerini sürdürmeleri üniversitemizin en önemli önceliklerindendir. Salgın ne ölçüde olursa olsun üniversitemizde bilimsel araştırma ve projeler kesintiye uğramaksızın devam etmektedir. Bilim insanlarımız birimlerindeki bu faaliyetlerini birim yöneticilerince gerekli tedbirler alınarak sürdürmesi sağlanacaktır. Akademik personelimiz güz döneminde de akademik çalışmalarını ofis, araştırma merkezi ve laboratuvarlarda gerçekleştirebileceklerdir.

    Üniversitemizin paydaşlarıyla sosyal sorumluluk projeleri hız kesmeden devam etmektedir. Öğretim elemanı ve öğrenci kulüplerimize yeni şartlarda sosyal sorumluluk projeleri üretebilecekleri dijital ortamlar ve imkanlar sunulmaktadır. Mensup ve öğrencilerimizden üniversitemizin bilişim alt yapısını kullanmak suretiyle geliştirecekleri projeleri gerçekleştirmelerini beklemekteyiz.

Marmara Üniversitesi Senatosu 02.09.2020 tarihinde toplanarak 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürütülmesi için aşağıdaki kararları almıştır:

ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI

      1. Yabancı dil hazırlık sınıfları (Arapça, İngilizce, Fransızca ve Almanca) dahil olmak üzere üniversitemizdeki öğretim faaliyetlerinin uzaktan öğretim yöntemleriyle (çevrimiçi, canlı) yapılmasına,

 

    2. Tıp Fakültesi 6. sınıf (İntörn) öğrencilerinin ve Diş Hekimliği Fakültesi 5. sınıf öğrencilerinin klinik uygulamaları hariç üniversitemizin ön lisans ve lisans programlarının 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan öğretim yöntemleriyle (çevrimiçi, canlı) yapılmasına,

 

    3. Tıp Fakültesi;

         a) 1,2, 3, 4 ve 5. sınıf öğrencilerinin eğitimlerine uzaktan öğretim yöntemleriyle (çevrimiçi) başlamalarına,

         b) 4 ve 5. sınıf öğrencilerinin staj uygulamalı eğitimlerine pandemi koşullarına göre bahar yarı yılında başlanmasına,

         c) 6.sınıf öğrencilerinin (İntörnler);

 • Eğitimlerine yüz yüze başlamalarına,
 • Hekimlere sağlanan tüm kişisel güvenlik ekipman ve tedbirlerin intörnler için de temin edilmesine,
 • İntörn öğrencilerin eğitimleri süresince normal süreçte karşılaşabilecekleri iş güvenliği riskleri olan hepatit, iş kazası vb. risklerin yanında Covid-19 hastalığı riskine karşı diğer hekimlere uygulanan ek güvenlik tedbirlerinin intörn öğrencilerimize de uygulanmasına,
 • Yabancı uyruklu öğrencilerin intörnlüğe başlama tarihleri itibari ile yapılan sigorta girişinin öğrencilerin intörnlük süresince Covid-19 dahil tüm tedavilerini kapsamasına,
 • Türk vatandaşı öğrencilerin SGK kapsamında sigortalanmasına,
 • Öğrencinin hastalık nedeniyle eğitimine devam edemediği sürenin eğitim süresinden sayılmasına,
 • Kronik hastalığı olan öğrencilerin durumlarını sağlık raporu ile belgeledikleri takdirde eğitimlerine ara verebilmelerine, bu durumda olan öğrencilerin seçmeli ya da aile hekimliği stajlarını alarak kalan stajlarını erteleyebilmelerine, kayıt dondurma yapılabilmelerine,
 • Bu uygulamanın planlanmasının ve takibinin birim yönetimleri tarafından yapılmasına,

    4. Diş Hekimliği Fakültesi;

 • 1, 2, 3 ve 4. Sınıf öğrencilerinin güz döneminde uzaktan öğretim yöntemleriyle (çevrimiçi, canlı) derslere başlamalarına, klinik uygulamaların bahar yarıyılında yapılacak şekilde planlanmasına,
 • 5. sınıfların klinik uygulamalarına yüz yüze başlamalarına,
 • Uygulamalar esnasında gerekli tedbirlerin alınmasına, Covid-19 hastalığı riskine karşı diğer hekimlere uygulanan ek güvenlik tedbirlerinin klinikteki öğrencilerimize de uygulanmasından dekanlığın sorumlu olmasına,

    5. Teknoloji Fakültesi;

         2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında geçerli olmak üzere müfredatta düzenleme yapılarak 7. yarıyılda yapılan İşyeri Eğitimi Uygulamasının ve açılan derslerin 8. yarıyılda (bahar yarıyılı), 8. yarıyılda açılan derslerin ise 7. yarıyılda (güz yarıyılında) açılmasının uygun olduğuna,

     6. Sağlık Bilimleri Fakültesi;

       Güz yarıyılında müfredat düzenlemesi yapılarak teorik derslerin çevrimiçi uzaktan öğretim yöntemiyle yapılmasına, uygulamalı derslerin bahar yarıyılında yüz yüze gerçekleştirilmesine,

    7. Diğer fakülte ve yüksekokul öğrencilerinin resmi veya özel kurum ve kuruluşlarda olabilecek staj ve uygulamalarının hangi yöntem ile ve nasıl yapılacağına birim yönetici ve kurullarının planlamasına,

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI

    8. Üniversitemiz yüksek lisans ve doktora programlarındaki tüm derslerin uzaktan öğretim yöntemleriyle (çevrimiçi, canlı) yapılmasına,

    9. Yüksek lisans ve doktora tez savunma sınavlarının, doktora yeterlilik sınavlarının, yüksek lisans ve doktora tez öneri ve izleme toplantılarının, hazırlanmakta olan tezlerle alakalı uygulamaların ve proje çalışmalarının korona virüse karşı gerekli tedbirler alınarak örgün eğitim içinde yüz yüze yapılmasına,

  10. Risk grubu içinde bulunan lisansüstü öğrencilerinin ve öğretim elemanlarının yukarıda 9. Maddede alınan kararın dışında kalmasına; bu durumdaki öğrenciler için ilgili sınav, toplantı ve proje çalışmalarının sorumlu öğretim elemanı tarafından çevrimiçi olarak düzenlenmesine; risk grubu içinde bulunan öğretim elemanlarının da tez savunma sınavlarını, yeterlilik toplantılarını ve proje uygulamalarını çevrimiçi usulle yapmalarına karar verilmiştir.

Küresel salgının seyri ve yüksek mercilerin kararları doğrultusunda ve gerektiğinde tüm bu uygulamalar Marmara Üniversitesi Senatosu tarafından tekrar gözden geçirilebilecektir.

Marmara Üniversitesi camiasına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Marmara Üniversitesi Rektörlüğü 

HIZLI ERİŞİM