MÜ İç Denetim Yönergesi

21/07/2006 tarihli ve 26226 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 13 üncü maddesi uyarınca revize edilen ve Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulunun 24/06/2021 tarihli ve 34096589-010.04-1271480 sayılı yazısı ile uygun görüş verilen Marmara Üniversitesi İç Denetim Yönergesi Rektörlük Makamının 15/08/2022 tarihli onayı ile yürürlüğe girmiş olup;

Yönergeye https://icdenetim.marmara.edu.tr/mevzuat/ic-denetimbirimi-baskanligi-yonergesi adresinden ulaşılabilir.

HIZLI ERİŞİM